Plantevernmiddelrester (D068961/04) 2021/590

Kommisjonsforordning (EU) 2021/590 av 12. april 2021 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for aklonifen, boskalid, kumelk, etofenproks, jernpyrofosfat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat og triklopyr i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/590 of 12 April 2021 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, boscalid, cow milk, etofenprox, ferric pyrophosphate, L-cysteine, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, mefentrifluconazole, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate and triclopyr in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. 
 

Sammendrag av innhold

Forslaget (SANTE/11426/2020) endrer grenseverdier (MRL) for aklonifen, boskalid, kumelk, etofenproks, jernpyrofosfat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat og triklopyr på bakgrunn av søknader om MRL i forbindelse med godkjent bruk i EU/EØS. I forordningen fastsettes MRLer på bakgrunn av søknader knyttet til godkjent bruk av stoffet (EUs "god landbrukspraksis" (GAP)) og noen aktive stoffer oppføres på vedlegg IV til Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005 som lister stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette noen MRL for. 


For jernpyrofosfat, L-cystein og kumelk er det ikke oppført grenseverdier og MRL ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) eller ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) gjelder dermed. Disse stoffene oppføres på vedlegg IV som lister stoffer der det er vurdert å ikke være behov for å fastsette noen MRL. L-cystein og kumelk er godkjent som basisstoffer som er aktive stoffer med lav risiko. For jernpyrofosfat ble det vurdert at stoffet kan listes på vedlegg IV i forbindelse med godkjenning av det aktive stoffet.

For aklonifen endres MRL for paprika, urteekstrakter og krydder i forbindelse med MRL søknader i forbindelse med godkjenning av bruk av stoffet (se forordning (EU) nr. 1107/2009). Det er også levert inn etterspurt dokumentasjon om restforsøk og analytiske metoder for stoffet i etterkant av tidligere revurdering av MRLer for stoffet.

For boskalid fastsettes MRL for granateple og MRL for honning og apikulturprodukter fordi bruk av stoffet for rapsfrø kan føre til rester i honning. 

For etofenproks endres MRL for plommer.

For lambda-cyhalothrin endres MRL for krydder (frukt og bær) og krydder (frø).

For maleic hydrazid endres MRL for sikorirøtter og ny MRL er da ekstrapolert fra MRL for gulrot i tråd med EU veiledningsdokument for ekstrapolering.

For mefentriflukonazol fastsettes MRL for kjernefrukt(gruppe), aprikoser, kirsebær, fersken, plommer, druer, poteter, sukkermais, mais, solsikkefrø, rapsfrø (inkl. Canolafrø), sukkerbeterøtter og MRL for visse animalske produkter økes som følge av bruk i vekster som brukes som fôr.

For natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat fastsettes MRL for druer, jordbær, bringebær, solbær, mais, ris, hvete og humle. Det er også sendt inn dokumentajon om analytiske metoder som ble etterspurt ved en tidligere revurdering av eksisterende MRLer for stoffet.

For triklopyr fastsettes ny MRL for kiwi.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Kommisjonens "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).  

De nye MRLene vil gjelde i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN. 


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.


Fordi endringene kun innebærer at det fastsettes høyere MRL for visse produkter og ingen MRLer fastsettes lavere enn gjeldene MRL er det ikke behov for overgangsordninger for produkter som allerede er på markedet.
 

Andre opplysninger

Regelverksendringene (MRL) gjelder i EU fra 3. mai 2021.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/590
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R0590

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2020
Frist returnering standardskjema: 14.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.02.2021
Høringsfrist: 12.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker