Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1989 av 6. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2020-ajourføringen av klassifiseringen fastsatt i de tekniske reguleringsstandardene for det enhetlige elektroniske rapporteringsformatet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1989 of 6 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the regulatory technical standards for the single electronic reporting format

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordning 2020/1989 ble vedtatt i EU 6. november 2020, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende forordningen på årsrapporter som gjelder regnskapsår som begynner den 1. januar 2020 eller seinere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

Direktiv 2013/50/EU som gjør endringer i rapporteringsdirektivet (2004/109/EF), herunder hjemmel til å gi kommisjonforordning 2020/1989 er ennå ikke inntatt i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

IFRS Foundation ajourfører årlig IFRS-taksonomien. Formålet er blant annet å avspeile nye/endrede IFRS-standarder eller forbedringer i IFRS-taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 2019/815 for å innta disse endringene.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/815 spesifiserer det elektroniske rapporteringsformatet utstedere skal benytte ved avleggelse av årsrapporter, jf. direktiv 2004/109 art. 4 (7). Konsernregnskap avlegges enten etter internasjonale regnskapsstandarder ("IFRS") vedtatt etter forordning 1606/2002 eller i overensstemmelse med IFRS utstedt av IASB som etter kommisjonsbeslutning 2008/961 anses som ekvivalente med de IFRS standarder som er vedtatt etter forordning 1606/2002.

Taksonomien som skal benyttes i det elektroniske rapporteringsformatet er basert på IFRS taksonomien og tillegg til den. IFRS Foundation oppdaterer årlig IFRS taksonomien for å reflektere, blant annet, nye eller endringer til eksisterende regnskapsstandarder, analyse av hvordan opplysninger ofte innberettes i praksis, eller forbedringer til IFRS taksonomiens generelle innhold eller teknologi. Det er derfor nødvendig å oppdatere de regulatoriske tekniske standardene for å reflektere de relevante endringene i IFRS taksonomien

Merknader
Rettslige konsekvenser

I NOU 2016:2 bemerket utvalget at kommisjonsforordningen kan innføres i forskrift. I Prop. 66 LS (2020-2021) er det foreslått forskriftshjemmel til verdipapirhandelloven § 5-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas ikke gi økonomiske eller administrative konsekvenser for det private eller det offentlige. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1989
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1989

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2020
Frist returnering standardskjema: 09.03.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: