Vandig oppløsning av kaliumformiat som EF-gjødsel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/862 av 28. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for inkludering av en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

Commission Regulation (EU) 2021/862 of 28 May 2021 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purpose of including a new type of EC fertiliser in Annex I

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for endringen er at industrien har foreslått inkludering av en vandig kaliumformiat-løsning som EF-gjødsel. Denne nye gjødselen tilfredsstiller kravene til inkludering i gjødselforordningen.

Den vandige oppløsningen av kaliumformiat er blitt utviklet for å bedre kaliumopptaket i bladene til vekster med stort behov for kalium, slik som frukt og grønsaker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter. Den nye gjødselen er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/862
Basis rettsaktnr.: 2003/2003
Celexnr.: 32021R0862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2021
Frist returnering standardskjema: 04.03.2021
Dato returnert standardskjema: 29.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 31.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker