Vet - Brexit tredjelandsliste

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2204 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder opplysninger om Det Forenede Kongerike herunder kronbesittelser på listene over tredjeland, tredjelandsområder og deler derav, som er godkjent med hensyn til innførsel til Unionen av visse dyr og fersk kjøtt

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2204 of 22 December 2020 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the Union of certain animals and fresh meat

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av forordning (EU) nr. 206/2010 setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland), Guernsey, Isle of Man og Jersey på listen over tredjeland/-områder hvor det kan importeres hov- og klovdyr unntatt hestedyr (vedlegg I del 1) og ferskt kjøtt i fra. Fotnoten XI under kolonnen om særlige betingelser for dyr (vedlegg I del 2) og fotnoten K om tilleggsgarantier for ferskt kjøtt (vedlegg II del 2) er også endret til «unweaned domestic swine less than five weeks of age are exempt from Trichinella testing» i tråd med forordning (EU) 2020/2204, istedenfor en henvisning til hygieneregelverket. Bakgrunnen for dette er at Storbritannia har informert Kommisjonen om at de vil benytte unntaket fra trikintesting iht. eksisterende forordning (EU) 2015/1375 artikkel 3(2). De listeføres derfor som et tredjeland som benytter seg av unntaket for visse levende svin og kjøtt fra slike. Storbritannia er det eneste tredjelandet som har bedt om et slikt unntak fra trikintesting.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen gjøres i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1. Forordningen bak forskriften og EØS-henvisningsfeltet oppdateres også.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. 

Den midlertidige vareavtalen innebærer at norsk næringsliv er sikret videreføring av dagens tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer inn til Storbritannia. For tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres relevante kvoter med utgangspunkt i faktisk handel mellom Storbritannia og Norge gjennom de tilsvarende EU-kvotene. I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/2204
Celexnr.: 32020R2204

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker