Vet - Brexit tredjelandsliste

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2217 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg I og III til beslutning 2010/472/EU når det gjelder opplysningene om Det Forente Kongerike på listene over tredjeland eller deler derav, hvorfra det er tillatt å innføre sæd, egg og embryoner fra sau- og gjeiteraser til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2217 of 22 December 2020 amending Annexes I and III to Decision 2010/472/EU as regards the entry for the United Kingdom in the lists of third countries or parts thereof authorised for imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Endringen av beslutning 2010/472/EU setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) på tredjelandslisten sæd, egg og embryoer fra småfe kan importeres ifra.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene gjøres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter vedleggene I og K. EØS-henvisningsfeltet oppdateres også.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS.  Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar 2021. I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft 1. januar 2021 og vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.  I tillegg videreføres dagens opprinnelsesregler. 

Utover det forventes rettsakten ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller de som handler med avlsprodukter fra småfe, etter at de nye prosedyrene har satt seg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/2217
Celexnr.: 32020D2217

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker