Biocid - Unionsgodkjenning av perform-IPA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1991 av 27. november 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien perform-IPA

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1991 of 27 November 2020 granting a Union authorisation for the biocidal product family perform-IPA

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 27. november 2020 og ble publisert i OJ 7. desember 2020.

Rettsakten tas ikke inn i norsk forskrift, men det fattes vedtak hvor biocidproduktfamilien godkjennes.

Beskrivelse

Sammendrag av innholdet

Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2020/1991 gir unionsgodkjenning til biocidproduktfamilien perform-IPA med det aktive stoffet propan-2-ol i produkttype 2 og 4. Propan-2-ol er inkludert i EUs liste over godkjente aktive stoffer referert til i artikkel 9(2) i biocidforordning 528/2012.

For det ikke-aktive stoffet dietylftalat i perform-IPA var det ikke mulig å konkludere om de vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper er oppfylt. Videre vurdering bør derfor gjøres. Dersom dietylftalat blir vurdert til å ha hormonforstyrrende egenskaper, vil Kommisjonen gjøre en vurdering om unionsgodkjenningen for perform-IPA skal endres eller kanselleres i henhold til artikkel 48 i forordning (EU) nr. 528/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriftens § 3-1). Miljødirektoratet fatter vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å fatte vedtak om godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes ikke på høring og den tas ikke inn i norsk biocidforskrift, men det fattes vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker