Endring i vedlegg VII i EØS-avtalen oppføring i medisinutdanningen for Island

EØS-komitebeslutning om endring av vedlegg VII (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) i EØS-avtalen

Decision of the EEA Joint Committee amending Annex VII (Recognition of professional qualifications) to the EEA Agreement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2021

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

I yrkeskvalifikasjonsdirektivet er det syv yrker med utdanninger hvor det er en yrkesutøver kan få automatisk godkjenning på grunnlag av samordning av minstekrav til utdanning. En av utdanningene er medisinutdanning. I direktivet vedlegg V er det lister over hvilke utdanningsdokumenter og eventuelt andre dokumenter yrkesutøver skal legge frem for å få automatisk godkjenning. Tilsvarende lister for EØS/EFTA-statene er i vedlegg VII i EØS-avtalen. 

Island har meldt inn en endring i opplysningene om medisinutdanningen i listen i vedlegg VII. Island har ikke lenger krav om at yrkesutøver skal legge frem attest for gjennomført praksis etter medisinutdanningen, «Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni». Endringen gjelder fra 15. april 2021.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

I forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits, vedlegg II punkt 5.1.1 må informasjonen til Island oppdateres. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er en teknisk endring som Island har gjort i vedlegget og EØS-komitébeslutningen har ikke noen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

KD i samråd med HOD har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: