Nibor som kritisk referanseverdi etter referanseverdiforordningen og fjerning av LIBOR

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1122 av 8. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om tilføyelse av Norwegian Interbank Offered Rate til og fjerning av London Interbank Offered Rate fra lista over kritiske referanseverdier brukt i finansmarkeder utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1122 of 8 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1368 adding the Norwegian Interbank Offered Rate to and removing the London Interbank Offered Rate from the list of critical benchmarks used in financial markets established pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Morrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i og i kraft i EØS/EFTA-statene. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komitemøte 10. desember 2021 og ikraft fra 11. desember 2021.

Beslutningen er gjennomført i norsk rett i referanseverdiforskriften. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er vedtatt med hjemmel i referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), som gir regler om administrering og bruk av såkalte finansielle referanseverdier. Dette er for eksempel referanserenter som brukes i lånekontrakter, eller aksjeindekser som brukes til å måle resultatet for verdipapirfond. 

Kommisjonsforordningen identifiserer NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) som en kritisk referanseverdi og fjerner samtidig LIBOR (London Interbank Offerede Rate) fra lista over kritiske referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021 og gjennomført i norsk rett i referanseverdiforskriften. 

At NIBOR anses som en kritisk referanseverdi, innebærer at flere bestemmelser i referanseverdiforordningen vil gjelde. Blant annet må administratoren Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) sørge for årlig uavhengig revisjon av foretakets etterlevelse av reglene i forordningen. Nå gjelder det et krav om en slik revisjon hvert andre år. Administratoren må sørge for at lisens for bruk av referanseverdien og informasjon knyttet til den tilbys på vilkår som er rettferdige, rimelige, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende. Både administratoren og bidagsyterne (panelbankene) kan pålegges å fortsette virksomheten eller bidragene i en periode selv etter at de ønsker å opphøre med denne aktiviteten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administratoren og bidragsyterne blir underlagt noe strengere regler enn i dag.

Finanstilsynets tilsyn knyttet til Nibor vil kunne bli mer ressurskrevende.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1122
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32021R1122

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2021
Frist returnering standardskjema: 03.08.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 352/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker