Reach/VI-X

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VI til X i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annexes VI to X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Medlemslandene har stemt over forslaget. Det er til klarering i Rådet og Parlamentet til 19. februar 2022. Deretter vil det bli fastsatt av Kommisjonen og publisert i Official Journal.

Sammendrag av innhold

Reach forordningens vedlegg VI-X inneholder informasjonskravsom framstiller og importør av kjemiske stoffer skal oppfylle i registreringsdossierene. I forbindelse med Reach Review er det vist til at mange registreringsdossierer er mangelfulle og at vedleggene i Reach gir rom for tolkning. Kjemikaliebyrået Echa har foreslått en rekke forbedringer av vedleggene VII-XI, og har i samarbeid med Kommisjonen delt tiltakene inn i Action 1 og Action 2. Denne forordningen inneholder forslagene til endringer i Action 2. Kommisjonen har fastsatt endringene i Action 1 (forordning (EU) 2021/979, EØS-notat utarbeidet). 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 21. juni til 19. juli 2021. Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen, se også informasjon på Miljødirektoratets nettside.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker