RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/3(a-c)

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../… of XXX amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps for special purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonen har rettsakten på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknader om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål. Undersøkelser i forbindelse med vurdering av søknaden viste at det fins alternativer for lysrør i nytt utstyr, men ikke for lysrør til gammelt utstyr. Forslaget fra kommisjonen til fornyet unntak innebærer derfor at det gis unntak for bruk av kvikksølv i slike produkter i utstyr som ble plassert på markedet før dette direktivet trådte i kraft, og med varighet på 5 år. Dette gjøres for å oppnå gradvis utfasing av kvikksølv i slike produkter. Siden det per i dag ikke fins gode alternativer tilgjengelige på markedet for å oppnå ønsket virkning til bruk i gammelt utstyr, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Gjennomføring av direktivet vil medføre revisjon av unntak nr.3 (a-c) i vedlegg III med varighet på 5 år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 14. juni 2021 - 12. juli 2021Electrical equipment - mercury in cold cathode & external electrode fluorescent lamps (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker