EgenskapVerdi
Notat id:38213
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XV. Farlige stoffer
Sortering Kapittel:14

Tittel:

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/283 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål


{"name":"Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/283 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål ","depName":"KLD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter&nbsp;regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg I i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen har mottatt s&oslash;knad&nbsp;om &aring; fornye unntak&nbsp;fra&nbsp;RoHS (vedlegg III) som gjelder&nbsp;bruk av kvikks&oslash;lv i h&oslash;ytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysform&aring;l.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen foresl&aring;r &aring; fornye deler av unntaket. Kommisjonen foresl&aring;r samtidig &aring; begrense virkeomr&aring;det og &aring; gi unntaket kortere varighet. Dette blir gjort for &aring; oppn&aring; en gradvis utfasing av kvikks&oslash;lv i slike produkter. Kommisjonen begrunner &aring; fornye deler av unntaket med at det ikke finnes gode alternativer tilgjengelig p&aring; markedet i dag.</p>\r\n\r\n<p>Endringsforslaget vil f&oslash;re til at:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>\r\n\t<p>kategori 4(b) blir endret til &aring; inkludere lamper med fargegjengivelsesindeks Ra &gt; 80: P (symbol) 105 W med grenseverdi for kvikks&oslash;lv p&aring; 16 mg. Unntaket er gyldig til 24. februar 2027.</p>\r\n\t</li>\r\n\t<li>\r\n\t<p>resten av virkeomr&aring;det for 4(b) I-III ikke blir fornyet.&nbsp;Kommisjonen foresl&aring;r en overgangsperiode til 24. februar 2023.</p>\r\n\t</li>\r\n</ul>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen og gjennomf&oslash;rt ved&nbsp;<a href=\"https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922\">produktforskriften</a>&nbsp;kapittel 2a med vedlegg. Gjennomf&oslash;ring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil dermed gi &oslash;kt beskyttelse av helse og milj&oslash;. P&aring; lengre sikt forventes det at den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa vil f&oslash;re til en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt &oslash;nsker &aring; ha tilgang til det europeiske markedet, m&aring; de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomf&oslash;res i Norge eller ikke. Selve gjennomf&oslash;ringen i norsk regelverk vil derfor ikke f&oslash;re til administrative eller &oslash;konomiske konsekvenser utover de endringene som allerede f&oslash;lger av EUs nye regelverk.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet&nbsp;legges ut p&aring; hjemmesiden til Milj&oslash;direktoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget p&aring; internasjonal h&oslash;ring 28. juni 2021&nbsp;-&nbsp; 26.juli 2021<em>,&nbsp;</em><a href=\"https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13100-Electrical-equipment-Mercury-in-high-pressure-sodium-lamps-with-improved-colour-rendering-index-RoHS-exemption-_en\">Electrical equipment - Mercury in high pressure sodium lamps with improved colour rendering index (RoHS exemption) (europa.eu)</a>.&nbsp;Norske akt&oslash;rer hadde anledning til &aring; kommentere dette.&nbsp;Norge har forslaget p&aring; nasjonal h&oslash;ring 08. mars 2022&nbsp;- 29. april 2022<em>,&nbsp;</em><a href=\"https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/mars-2022/produktforskriften-kapittel-2a-gjennomforer-eus-direktiv-for-elektriske-og-elektroniske-produkter-ee-produkter-201165eu-rohs-2/\">Produktforskriften kapittel 2A gjennomf&oslash;rer EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). - Milj&oslash;direktoratet (miljodirektoratet.no)</a>.</p>\r\n","draftno":38213,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen og endring er gjennomf&oslash;rt i norsk regelverk.</p>\r\n","valuation":"<p>Rettsakten er vurdert &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2022-06-21T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2022/283","basisArticleno":"2011/65/EU","celexno":"32022L0283","changed":"2022-07-21T12:47:06.153","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":38213,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XV. Farlige stoffer","eeaAttachmentChapterIndex":14,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2022-04-29T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2022/283 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps with improved colour rendering index for general lighting purposes","established":"2021-07-01T12:02:20","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0283&from=EN","komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":"2022-06-28T00:00:00","notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":"2022-06-10T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"169/2022","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":35997,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":"https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/mars-2022/produktforskriften-kapittel-2a-gjennomforer-eus-direktiv-for-elektriske-og-elektroniske-produkter-ee-produkter-201165eu-rohs-2/","reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"RoHS2, vedlegg III, unntak 4(b) I-III, kvikksølv, fornyes delvis","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2022-06-11T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2022-03-08T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2021-12-20T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2022-01-31T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2022-01-31T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Handelsforenklinger / Kjemikalier ","suId":36,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/283 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål ","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2022-07-25T12:19:12.207","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":38213,"pubnoSpecified":true},"suName":"Handelsforenklinger / Kjemikalier ","xoName":"Elena Klåpbakken Drønen"}