RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/4(b) I-III

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) .../… of XXX amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps with improved colour rendering index for general lighting purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonen har rettsakten på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). 

Kommisjonen har mottatt søknader om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål.

Kommisjonen foreslår at 4(b) fornyes med varighet 5 år, og deler av 4(b)-I tas inn i dette unntaket. Grenseverdien for kvikksølv reduseres fra 30 mg til 16 mg. Resten av virkeområdet for  4(b) I og 4(b) II-III  fornyes ikke, og det foreslås en overgangsperiode på 12 måneder fra vedtaket publiseres. Dette begrunnes med at det for de fleste områdene som dette untaket omfatter, fins gode alternativer tilgjengelig på markedet, og at kostnader forbundet med at unntaket ikke fornyes, er mindre enn nytten.

Gjennomføring av direktivet vil medføre revisjon av unntak nr.4 (b) I-III i vedlegg III.  Unntak 4 (b) omformuleres og fornyes med varighet på 5 år.  Unntak 4(b) I-III fornyes ikke og gis en overgangstid på 12 måneder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 28. juni 2021 -  26.juli 2021Electrical equipment - Mercury in high pressure sodium lamps with improved colour rendering index (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker