Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1243 av 19. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser for ettermontering av alkohollås i motorvogner og om endring av vedlegg II til den forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1243 of 19 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the alcohol interlock installation facilitation in motor vehicles and amending Annex II to that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.07.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 19. april 2021, ble publisert i EU-tidende 30. juli 2021 og kommer bindende til anvendelse i EU fra 6. juli 2022.

Forordningen var på nasjonal høring i april 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Sammendrag av innhold

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 gir rammen for en rekke nye sikkerhetskrav som blir påbudt i kjøretøy (bil) i årene 2022-2026. Ett av kravene omhandler mulighet for å kunne installere alkolås, og forordning (EU) 2021/1243 gir detaljerte bestemmelser om ettermontering av alkolås i bil.   

Detaljer om forordning (EU) 2021/1243:

(1) Artikkel 6 i forordning (EU) 2019/2144 krever at motorkjøretøyer i kategori M og N er utstyrt med visse avanserte kjøretøysystemer, inkludert tilrettelegging for installasjon av alkolås. Det fastsetter i vedlegg II grunnleggende krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til tilrettelegging for montering av alkolås i disse kjøretøyene.

(2) Alkohollåsene øker trafikksikkerheten ved å hindre at personer med alkoholkonsentrasjoner i kroppen overskrider en angitt grenseverdi fra å kjøre et motorkjøretøy.

(3) Detaljerte regler er nødvendige for de spesifikke kravene til godkjenning av kjøretøy med hensyn til installasjon av alkolås.

(4) Den europeiske Standard EN 50436-serien spesifiserer testmetoder og viktige ytelseskrav for alkolåser og gir veiledning for myndigheter, beslutningstakere, innkjøpere og brukere. Standarder i denne serien inkluderer også spesifikke bestemmelser knyttet til motorkjøretøyer for å lette installasjonen av alkolåser.

(5) Alkolåser er for det meste beregnet for ettermontering. Slik ettermontering bør ikke påvirke riktig ytelse eller vedlikehold av kjøretøyet, bør ikke svekke kjøretøyets sikkerhet, men bør også være så enkelt som mulig for spesialiserte og opplærte installatører.

(6) Det er derfor nødvendig å kreve at bilprodusenter på sine nettsteder tilgjengeliggjør et dokument med klare instruksjoner for installasjon av alkolåsene ('installasjonsdokument') for å tillate teknikerne å installere en alkolås i en bestemt kjøretøymodell.

(7) Ettersom noe av informasjonen i installasjonsdokumentet kan være relatert til sikkerhetsrelaterte kjøretøyreparasjons- og vedlikeholdsinformasjonstjenester, skal den bare være tilgjengelig for de uavhengige operatørene som er autorisert av akkrediterte enheter i samsvar med vedlegg 3 i vedlegg X til forordning (EU) 2018/858.

(8) Tabellen som inneholder listen over krav i vedlegg II til forordning (EU) 2019/2144 inneholder ingen henvisning til forskriftsmessige handlinger når det gjelder tilrettelegging av alkolåsinstallasjon. Det er derfor nødvendig å innføre en henvisning til denne forskriften i det vedlegget.

(9) Forordning (EU) 2019/2144 bør derfor endres tilsvarende.

(10) Ettersom forordning (EU) 2019/2144 gjelder fra 6. Juli 2022, bør denne forordningen gjelde fra samme dato.

Forordning 2021/1243 inneholder 3 artikler og 1 vedlegg med tekniske krav:

Artikkel 1

Krav til installasjon av alkohollås

Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til installasjon av alkolås skal være underlagt kravene i vedlegg I.

Artikkel 2

Endring i forordning (EU) 2019/2144

Vedlegg II til forordning (EU) 2019/2144 endres i henhold til vedlegg II til denne forordningen.

Artikkel 3

Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den tjuende dagen etter publiseringen i Den europeiske unions offisielle journal.

Den gjelder fra 6. juli 2022.

Denne forordningen skal være bindende i sin helhet og direkte anvendelig i alle medlemsstatene.

Kravene gjelder for alle kjøretøy fra 6. juli 2022 for nye typegodkjeninger og fra 7. juli 2024 for nyregistreringer. 

VEDLEGG I

Tekniske krav

1. Installasjon av alkolås skal tillate montering eller ettermontering av en alkohollås i samsvar med europeiske standarder EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014+A1:2015.

2. Når det gjelder tilrettelegging for installasjon av alkolås i kjøretøykategori M og N skal det være i samsvar med den aktuelle kjøretøymodellen som er fastsatt i installasjonsdokumentet for alkolås (installasjonsdokumentet), og samsvare med europeisk standard EN 50436-7:2016. Til dette formål skal installasjonsdokumentet dekke minst ett av alternativene i EN 50436-7:2016 vedlegg C 3a, 3b eller 3c. Kjøretøyprodusenten kan levere installasjonsdokumentet i samsvar med senere revisjoner av den europeiske standarden, etter enighet med godkjenningsmyndigheten og den tekniske tjenesten.

3. Installasjonsdokumentet

3.1 Installasjonsdokumentet skal inneholde en detaljert beskrivelse, diagrammer og bilder som forklarer installasjonen av en alkolås, som dekker noen av følgende sett med informasjon:

(a) informasjon om batteri strømforsyning, jording, aktivering og start av kjøretøyet;

(b) informasjon om batteri strømforsyning, jording, aktivering av start-mulig eller start-ikke-mulig inngangs- og utgangssignal, og en valgfri deteksjon av fremdriftsmåte (f.eks. motorkjøring) eller kjøretøyets informasjonssignal for bevegelse; eller

(c) informasjon om batteri strømforsyning, jording, og CAN-bus tilkobling.

3.2 Eventuell ekstra programvare, maskinvare eller prosedyrer som er nødvendige for å tillate installasjon av en alkohollås i et standardkjøretøy, skal identifiseres og angis i installasjonsdokumentet.

3.3 Alkolåsen skal normalt være i blokkeringstilstand. Blokkeringstilstanden til alkohollåsen skal oppnås enten ved et åpent utgangsrelé, et tilsvarende utgangssignal eller den tilsvarende digitale data-bussmeldingen.

Stengingen av dette reléet eller endringen av det blokkerende utgangssignalet til det ikke-blokkerende utgangssignalet eller overføringen av den tilsvarende ikke-blokkerende data-bussmeldingen skal skje når en akseptert pusteprøve med en alkoholkonsentrasjon under den forhåndsinnstilte grensen er registrert.

3.4 En installert alkolås skal bare gripe inn i motorens startprosess eller ved å tillate kjøretøyet å bevege seg under egen kraft ved aktivering av kjøretøyets masterkontrollbryter. Alkolåsen skal ikke påvirke en løpende motor eller et kjøretøy i bevegelse.

4 Tilgang til informasjon om tilrettelegging av montering av alkolås

Bilprodusenter skal få på plass nødvendige ordninger og prosedyrer for å sikre at informasjon om tilrettelegging av alkoholås i kjøretøy, i form av relevante detaljer i det standardiserte installasjonsdokumentet, er tilgjengelig i samsvar med vedlegg X i forordning (EU) 2018/858.

Ettersom noe av informasjonen kan være relatert til sikkerhetsrelaterte kjøretøyreparasjons- og vedlikeholdsinformasjonstjenester, er tilgangen til informasjonen om alkolåstilrettelegging begrenset til uavhengige operatører som overholder prosedyren som er fastsatt i vedlegg 3.

5. Kjøretøyprodusenten skal legge ved en erklæring til installasjonsdokumentet fastsatt ved hjelp av malen som er angitt i tillegget til dette vedlegget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen utfyller sikkerhetsforordning 2019/2144. Begge forordningene vil bli tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), som ila våren 2022 vil bli erstattet av ny bilforskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere forodningen i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er i utgangspunktet en type rettsakt som grunnet sitt innhold er egnet for EFTA's hurtigprosedyre ('fast-track'). Imidlertid - siden den henviser til forordningene 2018/858 og 2019/2144 (som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen) - går den etter standard EFTA-prosedyre, men blir ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. Statens vegvesen vurderer derfor forordningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Denne reguleringern øker sikker montering i alle kjøretøyer M og N. Det bør derfor vurderes om også nå Drosjer kjøretøykategori M (personbil) bør få krav om alkolås jmf. Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. FOR-2018-05-30-777

Krav til installattion docuent jmf standard EN 50436-7:2016 tilsvarer vårt nasjonale krav til monteringsanvisning, men innskrenkes i forordningen med at kjøretøyprodusent må lage dokuentet. 

Installasjon av alkolås vil med denne standarden fortsatt kreve manuelt elektrikker-fagarbeid ved montering og noe ulik tilkobling i ulike kjøretøy, da standarden ikke beskriver noen standardisert tilkoblingskontakt. 

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper i EU (TCMV) der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1243
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1243

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 22.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 58/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.07.2022