Utslippsverdier for fabrikanter av personbiler og lette varebiler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 av 1. juni 2021 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av de gjennomsnittlige, konkrete CO₂ -utslipp og de spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette varebiler for kalenderåret 2019 samt for personbilfabrikant Porsche AG og Volkswagen pool for kalenderårene 2014-2018 iht. forordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2021/973 of 1 June 2021 confirming or amending the provisional calculation of the average specific emissions of CO2 and the specific emissions targets for manufacturers of passenger cars and light commercial vehicles for the calendar year 2019 and, for the passenger car manufacturer F. Porsche AG and the Volkswagen pool, for the calendar years 2014 to 2018 pursuant to Regul. (EU) 2019/631

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 1. juni 2021 og trådte i kraft i EU 7. juli 2021. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Sammendrag av innhold

Iht. forordning (EU) 2019/631 skal Kommisjonen hvert år fastsette de gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 og de spesifikke utslippsmålene for hver fabrikant av nye personbiler og lette nyttekjøretøyer registrert i Unionen, Island, Norge og Storbritannia samt for hver gruppe av fabrikanter. På grunnlag av dette, ytelsen til fabrikanter og gruppe av fabrikanter i samsvar med deres forpliktelse til ikke å overskride sine respektive spesifikke utslippsmål. De detaljerte dataene som skal brukes til beregning av gjennomsnittlige spesifikke utslipp av CO2 og de spesifikke utslippsmålene for kalenderåret 2019 er basert på rapporteringsmyndighetenes registeringer av nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer i løpet av det kalenderåret.

Gjennom nærværende beslutning (EU) 2021/973 fastsettes formelt gjennomsnittlige utslipp og spesifikke utslippsmål for de respektive fabrikanter for kalenderåret 2019.

I juni 2020 publiserte Kommisjonen de foreløpige dataene og informerte 91 fabrikanter av personbiler og 61 fabrikanter av lette nyttekjøretøyer og deres respektive grupper, om de foreløpige beregningene av deres gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslipp og deres spesifikke utslippsmål for 2019. Fabrikanter som foretar færre enn 1000 nye kjøretøyregistreringer i løpet av kalenderåret, er unntatt fra å oppfylle et bestemt utslippsmål. Det er imidlertid hensiktsmessig å beregne og rapportere gjennomsnittlige spesifikke utslipp og antall nye kjøretøy som er registrert.

Etter en grundig undersøkelse, er det oppnådd tilfredsstillende avklaringer fra personbilfabrikant Porsche AG på grunnlag av de foreløpige dataene for kalenderårene 2014 – 2019, og det er tilsvarende endret for denne fabrikanten. På den bakgrunn bør de foreløpige dataene for disse kalenderårene for den aktuelle fabrikanten og for Volkswagen gruppe som fabrikanten er medlem av, anses som bekreftet.  

Verdiene knyttet til ytelsen til en fabrikant som bekreftet eller endret ved denne beslutning, kan revideres i tilfelle de relevante nasjonale myndighetene bekrefter at det er uregelmessigheter i CO2 utslippsverdidene for å fastslå fabrikantens samsvar med de spesifikke utslippsmålene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 - som erstattet ved forordning 2019/631 -  samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/973
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D0973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2021
Frist returnering standardskjema: 30.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker