EØS-notatbasen

Vet - endring av tredjelandslister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1178 av 16. juli 2021 som endrer visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder visse lister over tredjeland som er autorisert for innførsel til EU av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1178 of 16 July 2021 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards certain lists of third countries authorised for the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EØS/EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer visse vedlegg til forordning (EU) 2021/404 som inneholder lister over tredjeland som det tillates å innføre levende dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse til EØS-området fra. Generelle vilkår for innførsel til EØS er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, mens spesielle vilkår er gitt i forordning (EU) 2020/692.

Endringene har bakgrunn i at forordning (EU) 2021/404 erstatter en rekke rettsakter med tilsvarende tredjelandslister. Disse endres fortløpende i tråd med endringer av den epidemiologiske utviklingen for ulike sykdommer i respektive tredjeland. Enkelte av disse endringene ble gjort under fastsettelsesprosedyren av forordning (EU) 2021/404 og er derfor ikke tatt høyde for i denne nye forordningen.

Rettsakten justerer tredjelandslistene i visse vedlegg til forordning (EU) 2021/404 for å avspeile disse endringene, samt for å oppdatere dem i henhold til den nyeste epidemiologiske situasjonen for visse sykdommer i respektive tredjeland. Endringene omfatter følgende:

 • Vedlegg V og XIV om innførsel av fjørfe og fjørfeprodukter endres for å ta høyde for endret listeføring av:
  • Nord Makedonia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/626.
  • USA  - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/1166.
  • Australia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/1752.
  • Japan - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2020/2083.
  • Ukraina - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2021/460.
  • Storbritannia - på bakgrunn av endringer av forordning (EU) nr. 798/2008 i forordning (EU) 2021/568.
  • Australia - på bakgrunn av fullført bekjempelse av et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa.
  • Storbritannia - på bakgrunn av fullført bekjempelse av flere utbrudd med høypatogen fugleinfluensa.

 • Vedlegg VI om innførsel av fugler i fangenskap og avlsmateriale fra fugler i fangenskap endres ved å listeføre:
  • Argentina og Filippinene - på bakgrunn av at disse landene tidligere var listeført i forordning (EU) nr. 139/2013 som er opphevet.

 • Vedlegg XVI om innførsel av pølseskinn endres ved å listeføre:
  • Albania, Egypt, Iran, Libanon og Pakistan - på bakgrunn av innsendt dokumentasjon på dyrehelsesituasjonen.

 • Vedlegg XVII og XVIII om innførsel av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter, samt krav til varmebehandling endres ved å listeføre:
  • Bosnia Herzegovina og Moldova - på bakgrunn av at landene var listeført i forordning (EU) nr. 605/2010 som er opphevet.

 • Vedlegg XXII om transitt gjennom EØS-området av visse produkter endres ved å listeføre:
  • Bosnia Herzegovina - på bakgrunn av at dette var tillatt i tidligere regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres i dyreimporforskriften og vil medføre endringer av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/1178
Celexnr.: 32021R1178

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.07.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: