EØS-notatbasen

AHL - endring 689 overvåkning

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/881 av 23. mars 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/689 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkning, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/881 of 23 March 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/689 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and disease-free status for certain listed and emerging diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/689 som er en utfyllende forordning til forordning (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen). Forordning (EU) 2020/689 gir utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del II om melding, rapportering, overvåkning og sykdomsfri status.

Endringene omfatter følgende:

  • Unntaket for å bruke selverklæring ved etablering av sykdomsfri status for visse akvatiske sykdommer (artikkel 83) utvides til også å omfatte etablering av utryddelsesprogrammer. De samme forutsetningene som ved selverklæring sykdomsfri status gjelder. Området må omfatte mindre enn 75 % av landet og ikke grense til andre land.
  • Beslutning 2010/367/EU legges til listen over rettsakter som oppheves (artikkel 86) da disse bestemmelsene dekkes av vedlegg II om unionsovervåkingsprogram for aviær influensa til forordning (EU) 2020/689.
  • Korrektur av tekst og feilaktige kryssreferanser i vedlegg IV del II og VI.
  • De sykdomsspesifikke kravene til overvåkning av akvatiske sykdommer er gitt i vedlegg VI. Disse inkluderer generelle krav til dyrehelsebesøk og prøvetaking for utryddelsesprogram. De samme kravene gjøres gjeldende for søknad om og vedlikehold av sykdomsfri status.
  • Prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder for infeksiøs lakseanemi (ILA) er gitt i vedlegg VI, kapittel 2, seksjon 2. Disse oppdateres slik at de harmonerer med siste endring av den diagnostiske manualen for akvatiske dyr til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE).
  • I vedlegg VI korrigeres tekst og feilaktige kryssreferanser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften. Gjennomføringen vil sendes ut på høring 2 av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

.

Vurdering

Mattilsynet vurderer det som positivt at prosedyren med selverklæring nå også kan benyttes for utryddelsesprogrammer for akvatiske sykdommer. Ordinær søknadsprosedyre er tidkrevende og innebærer administrative byrder som reduseres ved å bruke denne ordningen. Sikkerhet, informasjonsbehov og transparens ivaretas ved prosedyren for selverklæring.

Det vurderes som hensiktsmessig at de generelle kravene til dyrehelsebesøk og prøvetaking gitt for utryddelsesprogram i vedlegg VI nå også kan brukes for dokumentasjon av sykdomsfri status.

Korrigering av tekst, kryssreferanser, liste over rettsakter som oppheves og oppdatering av diagnostiske metoder for ILA ansees som fornuftige.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1784
Rettsaktnr.: 2021/881
Basis rettsaktnr.: 2020/689
Celexnr.: 32021R0881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 24.09.2021
Dato returnert standardskjema: 09.07.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: