EØS-notatbasen

AHL - Endring av (EU) 2020/687

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1140 av 5. mai 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/687 som utfyller Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 når det gjelder utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1140 of 5 May 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2020/687 som gir utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer. Generelle bestemmelser om forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer, samt listeføring av sykdommer, er gitt i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429.

Rettsakten inneholder følgende endringer:

  • Spesifisering av helsesertifikat for animalske biprodukter som flyttes ut av restriksjonssoner. Slikt helsesertifikat kreves kun for produkter fra listeførte arter for sykdommen, artikkel 22(5).
  • Bestemmelsene i direktiv 2002/60/EF om bekjempelse av afrikansk svinepest og bestemmelsene i direktiv 2000/75/EF om bekjempelse av blåtunge erstattes av nye bestemmelser i forordning (EU) 2020/689. Disse direktivene oppheves derfor fra 21. april 2021, artikkel 112.
  • Mindre språklige endringer for å tydeliggjøre enkelte bestemmelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i ny dyresykdomsbekjempelsesforskrift og krever endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få konsekvenser for næringen. Krav om at animalske biprodukter fra restriksjonssoner skal ledsages av et helsesertifikat utgjør en administrativ byrde for myndighetene. Presiseringen av at dette kun gjelder animalske biprodukter fra mottagelig art gir en viss lettelse av det opprinnelige kravet. Det er likevel vanskelig å anslå et beløp for denne konsekvensen da det avhenger av sykdom og antall sykdomsutbrudd.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forflytning av animalske biprodukter fra restriksjonssoner utgjør en risiko for spredning av smitte. For enkelte sykdommer er slik forflytning regulert i gjeldende bestemmelser. Nytt er at det i forordning (EU) 2020/687 gis generelle bestemmelser om dette som gjelder alle sykdommer i kategori A, samt sykdommer i kategori B og C hvor det er godkjent sykdomsfri status eller utryddelsesprogram. Endringen av bestemmelsen er en presisering av at kravet om helsesertifikat ved forflytning av animalske biprodukter ut av restriksjonssoner kun gjelder for animalske biprodukter fra mottakelig art for sykdommen.

Endringen der de gamle direktivene som omhandler håndtering av blåtunge og afrikansk svinepest blir avsluttet og reglene flyttet over i (EU) 2020/689, er uproblematisk.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1140
Basis rettsaktnr.: 2020/687
Celexnr.: 32021R1140

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 24.09.2021
Dato returnert standardskjema: 09.07.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker