Aroma - unionslista: Fo (EU) 2021/1532 - Nytt aromastoff 16.127

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1532 av 17. september om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i unionslisten for aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1532 of 17 September 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione in the Union list of flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EFSA har vurdert aromastoffet FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione og har ikke kunnet påvise helsefare knyttet til bruken av aromastoffet i de mengder og til de produkter det er søkt om. Stoffet er en smaksmodifikator og skal endre bitter smak i spesielle matvarekategorier.

EU har inkludert aromastoffet FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i Unionslista, vedlegg A.

Stoffet kan også brukes som søtstoff. I tillegg blir det også brukt i kosmetikk og rengjøringsprodukter. Det er derfor tatt hensyn til at stoffet kan inntas via andre mulige inntaksveier enn gjennom maten ved å begrense bruk av stoffet som aroma til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen og/eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert aromastoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntaket av aromastoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione kan oppføres i Unionslista, vedlegg A.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1532
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32021R1532

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema: 21.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.06.2021
Høringsfrist: 25.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker