Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.127 - 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione

Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i unionslisten for aromastoffer og om retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) .../... of XXX amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione in the Union list of flavouring substances and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EFSA har vurdert aromastoffet FL 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione og har ikke kunnet påvise helsefare knyttet til bruken av aromastoffet i de mengder og til de produkter det er søkt om. Stoffet er en smaksmodifikator og skal endre bitter smak i spesielle matvarekategorier.

Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i Unionslista, vedlegg A.

Stoffet kan også brukes som søtstoff. I tillegg blir det også brukt i kosmetikk og rengjøringsprodukter. Det er derfor tatt hensyn til at stoffet kan inntas via andre mulige inntaksveier enn gjennom maten ved å begrense bruk av stoffet som aroma til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen og/eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert aromastoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntaket av aromastoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL 16.127; 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione kan oppføres i Unionslista, vedlegg A.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1334/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 22.06.2021
Høringsfrist: 25.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker