BORIS-forordning

Implementerende kommisjonsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om etablering av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer påkrevd for et system for sammenkobling av sentrale registre referert til i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/369 of 1 March 2021 establishing the technical specifications and procedures required for the system of interconnection of central registers referred to in Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen angir de tekniske standardene og -spesifikasjonene som er nødvendige for å etablere en sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere. Forordningen er vedtatt med hjemmel i direktiv (EU) 2015/849, som endret ved direktiv (EU) 2018/843, artikkel 30 og 31. Forordningen gir derfor

 • nødvendige definisjoner
 • beskrivelse av hvordan informasjon utveksles og nødvendig informasjon for at registrene skal kunne kommunisere
 • sikkerhetsstandarder
 • krav til hvem som kan søke opp og be om informasjon fra andre registre
 • krav til hvilke opplysninger det kan søkes på i løsningen
 • regler om muligheter for å kreve betaling og registrere brukere
 • krav til tilgjengeligheten av tjenestene

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordninger tas inn i EØS-avtalen, skal de gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forutsetter at det utvikles tekniske løsninger for sammenkobling av registre over reelle rettighetshavere, som kan kreve ressursbruk i Brønnøysundregistrene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/369
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: CELEX-nr. 32021R0369

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 01.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: