Delegert forordning om variablene i undersøkelsen om voksnes læring i 2022

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2021/859 av 4. februar 2021 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene for datasettet på utdanningsområdet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/859 of 4 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the data set in the education and training domain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2021/859 spesifiserer antall og navn på variablene i undersøkelsen om voksnes læring, adult education survey (AES), i 2022. Forordningen skal også sikre at antall AES-variabler i 2022 ikke overstiger antall variabler i forrige undersøkelse med mer enn fem prosent.

Variabelnavn og identifikatorer for hvert temaområde er listet opp i vedlegget til forordningen. AES-undersøkelsen inkluderer variabler på områder som høyeste fullførte utdanningsnivå, yrkesdeltakelse, yrkeserfaring og deltakelse i ulike former for utdanning og opplæring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen; europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/859
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0859

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2021
Frist returnering standardskjema: 17.05.2021
Dato returnert standardskjema: 08.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: