Endring av Data Link

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/208 av 14. februar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/208 of 14 February 2020 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2021

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men ennå ikke tatt inn i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 29/2009 omhandler fastsettelse av krav til datalinktjenester i Det felles europeiske luftrommet (Data Link). Forordningen gir krav til koordinert introduksjon av tjenester over datalink basert på luft-til-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon. Datalink skal benyttes til trafikkstyring ved meldingsutveksling i nærmere angitte sektorer, som erstatning for dagens talekommunikasjon (VHF). Forordning (EF) nr. 29/2009 er gjennomført i norsk rett i § 2 nr 5 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

EU-kommisjonen vedtok 14. februar 2020 gjennomføringsforordning (EU) 2020/208. Dette er en kort endringsforordning til forordning (EF) nr. 29/2009 som oppdaterer henvisningen til korrekt versjon av Eurocae ED-120. Dette er et dokument som omhandler sikkerhets- og ytelseskrav for datalinktjenester i kontinentale luftrom. Endringene gjelder både for operatører og ytere av lufttrafikktjenester.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Ved vedtakelse som EØS-relevant i EØS-komiteen vil endringsforordningen bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til at operatørene skal utruste luftfartøyer for å kunne operere datalinktjenester har naturlig nok til dels betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene følger imidlertid av forordning (EF) nr. 29/2009 som allerede er gjennomført i norsk rett. Den nye forordningen oppdaterer kun henvisningen til korrekt versjon av Eurocae ED-120, og medfører ingen konsekvenser ut over dette.

Forordningen har ikke spesifikke økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil ikke kunne behandles etter fast track-prosedyren siden basisforordning (EU) 2018/1139 ikke er tatt inn EØS-avtalen. Det antas at saken likevel ikke skal behandles av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Luftfartstilsynet ser ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/208
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32020R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2020
Frist returnering standardskjema: 15.06.2020
Dato returnert standardskjema: 12.06.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: