EU referansesenter dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 med oppnevning av EU referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr i samsvar med Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Implementing Decision (EU) 2021/755 of 6 May 2021 designating a European Union reference centre for animal welfare for ruminants and equines in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 artikkel 95 gir hjemmel til å oppnevne EU referansesentre for dyrevelferd. EU har til nå oppnevnt to referansesentre, ett for gris og ett for fjørfe, kanin og andre mindre dyrearter. EU oppnevner nå et referansesenter for drøvtyggere og hestedyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Oppgavene til refereransesenteret er nedfelt i kontrollforordningen (EU) 2017/625 artikkel 96. Senteret skal bidra med og spre kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende kunnskap og beste praksis. Senteret vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et område som er i fokus, er bruk av dyrebaserte og ressursbaserte indikatorer til å vurdere dyrevelferden. Dette kan Norge ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/755
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32021D0755

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2021
Frist returnering standardskjema: 09.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker