EØS-notatbasen

Forordning (EU) 2021/1062 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1062 av 28. juni 2021 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012 om tekniske fremgangsmåter og administrative prosedyrer relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 av Europaparlamentet og av Rådet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1062 of 28 June 2021 correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) 2021/1062 er utarbeidet av Kommisjonen. I juni 2021 ble utkastet til forordning behandlet og vedtatt i EASA Komiteen i henhold til skriftlig prosedyre. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1062 retter opp oversettelsesfeil i svensk språkutgave av forordnig (EU) 965/2012. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1062 må inkorporeres i EØS avtalen. Forordninger behøver imidlertid ikke gjennomføres i EØS-landenens rett. 

Forordnigen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndgheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2021/1062 inkoropreres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1062
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32021R1062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 07.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.02.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: