Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/967 av 16. juni 2021 om fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 350/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/967 of 16 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of manganese chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EU) No 350/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksyanalogen av metionin som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoffer) for alle dyr. Søker har vist at det produktet som er på markedet, samsvarer med det godkjente produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø når størsteinnholdet for mangan opprettholdes; 100 mg Mn/kg fullfôr for fisk og 150 mg Mn/kg fullfôr for andre dyr enn fisk. For fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere effekt på nytt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 22. mars 2010 nr. 440 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/967
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0967

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker