Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/968 av 16. juni 2021 om fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 335/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/968 of 16 June 2021 concerning the renewal of the authorisation of zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EU) No 335/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksyanalogen av metionin som ernæringsmessig tilsetningsstoff (sporstoff) for alle dyr. Søker har endret produksjonsprosessen noe fra den tidligere godkjenningen, men EFSA vurderer at dette ikke har konsekvenser for tidligere vurderinger av at tilsetningsstoffet er trygt for dyrehelse, folkehelse eller miljø når størsteinnholdet for sink oppretholdes; 200 mg Zn/kg fullfôr for hund og katt, 180 mg Zn/kg fullfôr for laksefisk og melke-erstatning for kalver, 150 mg Zn/kg fullfôr for smågris, purker, kanin og andre fisk, og 120 mg Zn/kg fullfôr for alle andre dyr. Søker har ikke endret betingelsene for bruk, og EFSA har derfor ikke sett det nødvendig å vurdere effekt på nytt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 22. mars 2010 nr. 440 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/968
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0968

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker