Gjennomføringsbeslutning om rammeverket for det europeiske koronasertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning XX av xx som fastsetter tekniske spesifikasjoner og regler for tillitsrammeverket for EU digitalt koronasertifikat etablert av Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision XX of XX laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er ventet vedtatt av Kommisjonen snarlig og publisert i Official Journal ultimo juni 2021. Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene og det forberedes innlemmelse i EØS-avtalen ved særskilt skriftlig prosedyre fortrinnsvis 30.juni samtidig med innlemmelsen av forordning (EU) 2021/953 om det europeiske koronasertifikatet. Utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlert til EUs utenrikstjeneste (EEAS).

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.

Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU innfører derfor nå EU Digitalt Covid sertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses.

Gjennomføringsbeslutningen inneholder tekniske beskrivelser av hvordan løsningen for EU sitt EU Covid 19 Certificate skal fungere på tvers av landegrensene. Spesifikasjonene inneholder detaljerte beskrivelser av elementene som sertifikatet skal inneholde, tekniske spesifikasjoner på tillitsrammeverket og spesifikasjoner rundt utvekslingen mellom medlemslandene.

Norge følger de spesifikasjonene som er beskrevet i gjennomføringsbeslutningen i dagens løsning.  Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vises til Prop. 202 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader til koronasertifikat, under Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i karantenehotellordningen, under Nærings- og fiskeridepartementet for å dekke kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft, for forslag om økt bevilgning for å dekke kostnader knyttet til tiltaket. Koronasertifikatet vil være midlertidig og vare i seks måneder. Regjeringen vil komme tilbake i de ordinære budsjettprosessene for budsjettvirkningene for 2022.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementes ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.  

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2021
Frist returnering standardskjema: 17.06.2021
Dato returnert standardskjema: 18.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: