Gjennomføringsforordning om datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2021/861 av 21. mai 2021 om spesifisering av de tekniske elementene i datasettet og etablering av tekniske formater for overføring av informasjon om organisering av en utvalgsundersøkelse på utdanningsområdet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/861 of 21 May 2021 specifying the technical items of the data set and establishing the technical formats for transmission of information on the organisation of a sample survey in the education and training domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning  (EU) nr. 2021/861 spesifiserer de tekniske elementene i datasettet til undersøkelsen om voksnes læring i 2022, adult education survey (AES), og fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon fra medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat). Forordningen gir også bestemmelser om statistisk populasjon, referanseperiode, utvalgsstørrelse og utvelgelse, innsamlingsperiode, metode og vekting.

De tekniske beskrivelsene av variablene i undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen. AES-undersøkelsen inkluderer variabler på områder som høyeste fullførte utdanningsnivå, yrkesdeltakelse, yrkeserfaring og deltakelse i ulike former for utdanning og opplæring.

Medlemslandene og EU-institusjonene bør bruke statistiske klassifiseringer for territoriale enheter, utdanningsnivåer, yrker og økonomiske sektorer som er kompatible med klassifiseringene for NUTS, ISCED, CLA, ISCO og NACE. For språknivåer bør de bruke Europarådets felles europeiske referanseramme for språk (CEFR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå (SSB) har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen; europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser, og vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/861
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0861

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2021
Frist returnering standardskjema: 24.05.2021
Dato returnert standardskjema: 08.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: