Nivå 2-forordning til PEPP-forordningen - tekniske standarder for rapportering mv.

Kommisjonsforordning (EU) 2021/897 av 4. mars 2021 om tekniske standarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 med hensyn til formatet for tilsynsmessig rapportering til kompetente myndigheter og samarbeid og utveksling av opplysninger mellom kompetente myndigheter og Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/897 of 4 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to the format of supervisory reporting to the competent authorities and the cooperation and exchange of information between competent authorities and with the European Insurance and Occupational Pensions Authority

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen er vedtatt i EU og trer i kraft i EU 24. juni 2021.

Verken forordningen eller morrettsakten (forordning (EU) 2019/1238) er tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til forordning (EU) 2019/1238, som gjelder et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen). Forordningen inneholder tekniske standarder om rapportering fra tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter til nasjonale tilsynsmyndigheter. Forordningen inneholder også tekniske standarder for utveksling av informasjon mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og EIOPA (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon) etter PEPP-forordningen. Forordningen inneholder skjemaer som skal benyttes ved rapporteringen og ved informasjonsutvekslingen. Formålet med forordningen er å fremme en ensartet og konsekvent praksis når det gjelder rapportering fra tilbydere av felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter og for utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndigheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når forordningen og morrettsakten (forordning (EU) 2019/1238) er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen kunne gjennomføres i norsk rett som forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen inneholder presiseringer av rapporteringskravene for foretak som vil tilby felleseuropeiske individuelle pensjonsprodukter, samt om informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndigheter, innenfor de overordnede reglene som er gitt i PEPP-forordningen. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken

Vurdering

Den tekniske standarden presiserer kravene til rapportering i det fullharmoniserte PEPP-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side.

Ikrafttredelsestidpsunktet bør tilpasses ved innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. Forordningen bør tre i kraft samtidig som morrettsakten. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/897
Basis rettsaktnr.: 32019R1238
Celexnr.: 32021R0897

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.06.2021
Frist returnering standardskjema: 01.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2020
Høringsfrist: 17.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker