EØS-notatbasen

Ny mat - endringer i spesifikasjoner for Lakto-N-neotetraose

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/912 av 4. juni 2021 som godkjenner endringer i spesifikasjoner for ny mat Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/912 of 4 June 2021 authorising changes in the specifications of the novel food Lacto-N-neotetraose (microbial source) and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) produsert ved hjelp av E.coli K12 er allerede godkjent og oppført i unionslisten over ny mat.

Forordningen godkjenner følgende endringer av spesifikasjonene for lakto-N-neotetraose: Avledede stammer fra E.coli BL21 inkluderes som kilde til lakto-N-neotetraose, og grenseverdiene for aske og mugg og gjær endres.

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 22. oktober 2020 konkludert med at lacto-N-neotetraose produsert ved hjelp av avledede stammer fra E.coli BL21 er trygt ved de samme bruksbetingelsene som allerede godkjent for E. coli K12.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/912
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0912

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: