Ny mat - godkjenning tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/882 av 1. juni 2021 som godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/882 of 1 June 2021 authorising the placing on the market of dried Tenebrio molitor larva as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat-ingrediens i en rekke matvarekategorier, inkludert det tørkede insektet som sådan, helt eller i pulverform.

EFSA konkluderte i en risikovurdering publisert 13. januar 2021 med at tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio mollitor) er helsemessig trygt ved de angitte bruksbetingelsene.

EFSA konkluderte også, på grunnlag av to humanstudier hvor fire allergiske reaksjoner ble observert, og en dyrestudie, med at tørkede larver fra stor melbille ser ut til å kunne indusere primær sensibilisering som kan føre til allergiske reaksjoner hos mennesker. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergeniteten nærmere. Europakommisjonen undersøker derfor hvordan den nødvendige forskningen kan gjennomføres. Når det foreligger mer kunnskap, vil Europakommisjonen vurdere om det er behov for tiltak for å ivareta denne risikoen, for eksempel merkekrav.

EFSA konkluderte også med at larver fra stor melbille kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for skalldyr og støvmidd. I tillegg kan allergener fra fôret ende opp i melbillene. Det innføres derfor spesifikke merkekrav for å informere personer som har skalldyr- og/eller støvmiddallergi. Produkter med stor melbille må ellers merkes i overensstemmelse med de eksisterende kravene om merking av allergener i vedlegg II til matinformasjonsforordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved denne rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «tørkede Tenebrio molitor-larver (gul melorm)». Næringsmidler som inneholder tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor), må merkes med at denne ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot skalldyr og produkter framstilt av skalldyr, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/882
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R0882

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker