Økologi - Import - Krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27 mai 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 om informasjon som tredjeland og kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal oversende med formål om overvåking av deres anerkjennelse i henhold til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 artikkel 33(2) og (3) for import av økologiske produkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1342 of 27 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council with rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for imported organic products and the measures to be taken in the exercise of that supervision

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte forordningen gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir nye regler for området import fra tredjeland, og omhandler krav til informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland skal oversende til Europakommisjonen. Europakommisjonen benytter informasjonen som grunnlag når de overvåker kontrollsystemet for økologisk produksjon i tredjeland. Rettsakten viderefører tilsvarende regler som gjeldende regelverk, og skal gjelde i overgangsperioden frem til det skal være handelsavtaler med tredjeland (etter 31.12.2026) og kontrollorgan skal føre kontroll med tredjeland etter samsvarende regler som i EU (etter 31.12.2024). 

Hovedinnholdet i rettsakten:

  • Tredjeland skal sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 31. mars («annual report»). Artikkel 1 beskriver hvilken informasjon den årlige rapporten skal inneholde. Rapporteringen skal skje gjennom den elektroniske plattformen OFIS. Det er krav om at tredjeland skal notifisere endringer som påvirker kontrollsystemet. Når myndighetene i EØS-land notifiserer mistanke om overtredelsessaker i OFIS, skal Europakommisjonen notifisere myndighetene i tredjeland. Myndighetene i disse landene får 30 kalenderdager på å gi en tilbakemelding på undersøkelse av årsaken til funnet og tiltak som er gjennomført. Europakommisjonen kan gjennomføre fysisk inspeksjon i tredjeland basert på risikovurderinger, og ved hjelp av utpekte nasjonale eksperter i medlemsland. 

  • Kontrollorgan skal sende en årlig rapport til Europakommisjonen innen 28. februar («annual report»). Artikkel 2 beskriver hvilken informasjon den årlige rapporten skal inneholde. Det skal medfølge en rapport fra akkrediteringsorgan som bekrefter at kontrollsystemet er tilfredsstillende. Rapporteringen skal skje gjennom den elektroniske plattformen OFIS. Det er beskrevet informasjon Europakommisjonen benytter ved overvåking av kontrollorgan og kontrollmyndigheter, og Europakommisjonen kan forespørre assistanse fra medlemslandene. 

  • I artikkel 3 og 4 er det beskrevet kriterier Europakommisjonen skal ivareta og legge til grunn for revidering av anerkjennelsen og listen over tredjeland og kontrollorgan. Det er beskrevet kriterier og grunnlag for å tilbaketrekke anerkjennelsen, og hvilke årsaker som ligger til grunn for å bli suspendert fra denne listen.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1342 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende regler som i gjeldende økologiregelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1342
Rettsaktnr.: 2021/1342/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R1342

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 24.09.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2021
Høringsfrist: 15.02.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker