Opinion 04/2020; NPA 2019-05 SMS i Part-145 og Part-21 - RMT.0251

Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til kvalitetssystem og hendelsesrapporteringssystem for design og produksjonsorganisasjoner, samt prosedyrer for EASA, og korrigering av forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards safety management systems and occurrence-reporting systems to be established by design and production organisations, as well as procedures applied by the Agency, and correcting that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

NPA 2019-05 ble publisert i april 2019 og Opinion 04/2020 ble publisert i desember 2020. Saken er behandlet i EASA ekspertgruppe møte 25. februar 2021 og 23. juni 2021. 

Sammendrag av innhold

Saken omhandler forslag til flere forordninger; denne knytter seg til ny delegert forordning som vil inneholde korresponderende krav om SMS (safety management system) for design- og produksjonsorganisasjoner, dvs. de delen av regelverksforslaget som må fastsettes i en delegert forordning.

Regelverket innfører SMS-kravene i ICAO Annex 19 for godkjente design- og produksjonsorganisasjoner. Regelverket reviderer forordning 748/2012 med hensyn til at hendelsesrapporteringssystem (occurrence-reporting system) slik at de blir i samsvar med prinsippene i forordning 376/2014. Kravene til EU-byrået (EASA) med hensyn til oppgaver knyttet til design, sertifisering, tilsyn og håndhevelse oppdateres også.

Reglene skal tre i kraft  1 år etter vedtakelse. Aktørene (design- og produksjonsorganisasjoner) gis deretter 2 års frist til å komme i samsvar med kravene. Etter overgangsfristen har utløpt skal tilsynsmyndigheter tilbakekalle, begrense eller suspenderer helt eller delvis godkjenningsbeviset til organisasjoner som ikke er i samsvar med de nye kravene.  

Forslaget: Commission Delegated Regulation (EU) ... /... amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards management systems and occurrence-reporting systems to be established by design and production organisations, as well as procedures applied by the Agency, and correcting that Regulation

(Var ikke mulig å legge inn i skjemaet.)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført gjennom forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt, må de gjennomføres i norsk rett ved en endring av sertifiseringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En effektiv gjennomføring vil ikke bare øke sikkerheten, men den forventes også å være til nytte for både produktivitet og effektivitet, gjennom bedre forvaltningsstrategier og oppbygging av risikostyringsevner. Det er per i dag få design- og produksjonsorganisasjoner i Norge som er underlagt regelverket. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Prinsippene for SMS (kalt Management System) som nå innføres i disse reglene tilsvarer kravene som allerede er innført i regelverket for de andre områdene i sivil luftfart (OPS, FCL etc.). Saken er derfor ikke kontroversiell på noen måte. Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringenem og finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.05.2019
Høringsfrist: 15.07.2019
Frist for gjennomføring: