Plantevernmidler - propoksykarbazon, fjernet som substitusjonskandidat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til fjerning av propoksykarbazon fra listen over stoffer som skal vurderes som kandidater for substitusjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1177 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the deletion of propoxycarbazone from the list of active substances to be considered as candidates for substitution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 19. juli 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Propoksykarbazon er tidligere godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Ved forordning (EU) 2015/408 ble en rekke slike tidligere godkjente stoffer ført opp for vurdering som såkalte substitusjonskandidater, deriblant også propoksykarbazon siden stoffet ble antatt å kunne være persistent, og dermed oppfylte det to av kriteriene for å kunne bli betegnet som substitusjonskandidat. Ved den ordinære regodkjenningen av propoksykarbazon gjennom forordning (EU) 2017/1115 ble stoffet ikke vurdert til å være en substutusjonskandidat i og med at stoffet ikke ble regnet som persistent. Stoffet ble likevel den gang ikke tatt vekk fra listen over slike kandiater i forordning (EU) 2015/408. For å unngå mulige misforståelser blir nå propoksykarbazon, gjennom den foreliggende forordningen, fjernet fra den aktuelle stofflisten i forordning (EU) 2015/408.  

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1177 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Propoksykarbazon inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Attribut SG 70. Bruksområdet er ugrasbekjempelse i høst- og vårhvete.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1177
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32021R1177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2021
Frist returnering standardskjema: 30.09.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker