EgenskapVerdi
Notat id:38210
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:
Sortering Vedlegg/protokoll:0
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/276 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle belysningsformål


{"name":"Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/276 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle belysningsformål","depName":"KLD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter&nbsp;regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg I i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen har mottatt s&oslash;knad&nbsp;om &aring; fornye unntak&nbsp;fra&nbsp;RoHS (vedlegg III) som gjelder&nbsp;bruk av kvikks&oslash;lv i lysr&oslash;r med &eacute;n sokkel, til generelle form&aring;l.</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen foresl&aring;r &aring;&nbsp;<u>ikke</u>&nbsp;fornye dagens unntak.&nbsp;Kommisjonen begrunner dette med at det finnes gode alternativer til denne type&nbsp;kvikks&oslash;lvholdig belysning tilgjengelig p&aring; markedet, og at kostnader forbundet med at unntaket&nbsp;ikke blir fornyet, er mindre enn nytten. At unntaket&nbsp;ikke blir fornyet inneb&aelig;rer at bruksomr&aring;dene som dette unntaket gjelder, blir forbudt n&aring;r overgangsperiodene er over.</p>\r\n\r\n<p>Kommisjonen gir unntaket en&nbsp;overgangsperiode til 24. februar 2023.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen og gjennomf&oslash;rt ved&nbsp;<a href=\"https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922\">produktforskriften</a>&nbsp;kapittel 2a med vedlegg. Gjennomf&oslash;ring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil dermed gi &oslash;kt beskyttelse av helse og milj&oslash;. P&aring; lengre sikt forventes det at den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa vil f&oslash;re til en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt &oslash;nsker &aring; ha tilgang til det europeiske markedet, m&aring; de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomf&oslash;res i Norge eller ikke. Selve gjennomf&oslash;ringen i norsk regelverk vil derfor ikke f&oslash;re til administrative eller &oslash;konomiske konsekvenser utover de endringene som allerede f&oslash;lger av EUs nye regelverk.</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet&nbsp;legges ut p&aring; hjemmesiden til Milj&oslash;direktoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget p&aring; internasjonal h&oslash;ring 23. juni 2021&nbsp;- 21.&nbsp;juli 2021<em>,</em><a href=\"https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13091-Electrical-equipment-Revoking-exemptions-for-mercury-in-single-capped-compact-fluorescent-lamps-for-general-purposes_en\">Electrical equipment &ndash; Revoking exemptions for mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for general purposes (europa.eu)</a>. Norske akt&oslash;rer hadde anledning til &aring; kommentere dette. Norge har forslaget p&aring; nasjonal h&oslash;ring 08. mars 2022&nbsp;- 29. april 2022<em>,&nbsp;</em><a href=\"https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/mars-2022/produktforskriften-kapittel-2a-gjennomforer-eus-direktiv-for-elektriske-og-elektroniske-produkter-ee-produkter-201165eu-rohs-2/\">Produktforskriften kapittel 2A gjennomf&oslash;rer EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). - Milj&oslash;direktoratet (miljodirektoratet.no)</a>.</p>\r\n","draftno":38210,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten er tatt inn i E&Oslash;S-avtalen og endring er gjennomf&oslash;rt i norsk regelverk.</p>\r\n","valuation":"<p>Rettsakten er vurdert &aring; v&aelig;re E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":"2022-06-21T00:00:00","actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Direktiv","articleno":"2022/276","basisArticleno":"2011/65/EU","celexno":"32022L0276","changed":"2022-07-21T12:39:56.183","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":38210,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":null,"eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":0,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2022-04-29T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2022/276 of 13 December 2021 amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for general lighting purposes","established":"2021-06-24T13:25:10","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L0276&from=EN","komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":"2022-06-28T00:00:00","notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":"2022-06-10T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"169/2022","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":35905,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":"https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/mars-2022/produktforskriften-kapittel-2a-gjennomforer-eus-direktiv-for-elektriske-og-elektroniske-produkter-ee-produkter-201165eu-rohs-2/","reviewedSu":null,"reviewedSuSpecified":true,"shortname":"RoHS2, vedlegg III, unntak 1(a-e), kvikksølv, fornyes ikke","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2022-06-11T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2022-03-08T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2021-12-20T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2022-01-31T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2022-01-31T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Handelsforenklinger / Kjemikalier ","suId":36,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/276 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle belysningsformål","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2022-07-25T12:15:48.33","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":38210,"pubnoSpecified":true},"suName":"Handelsforenklinger / Kjemikalier ","xoName":"Elena Klåpbakken Drønen"}