RoHS2, vedlegg III, unntak 1(f) I-II, kvikksølv, fornyes

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/281 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for spesielle formål

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2022/281 of 13 December 2021 amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for special purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og endring er gjennomført i norsk regelverk.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg I i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU. 

Kommisjonen har mottatt søknad om å fornye unntak fra RoHS (vedlegg III) som gjelder bruk av kvikksølv i lysrør med én sokkel, til spesielle formål.

Kommisjonen foreslår å fornye dagens unntak. Kommisjonen foreslår samtidig å begrense virkeområdet og å gi unntaket kortere varighet. Dette blir gjort for å oppnå en gradvis utfasing av kvikksølv i slike produkter. Kommisjonen begrunner å fornye unntaket med at det ikke finnes gode alternativer tilgjengelig på markedet i dag.

Å gjennomføre direktivet vil føre til at unntak nr. 1(f) deles i to deler, der: 

  • unntak nr. 1(f)-I er gyldig til 24. februar 2027

  • unntak nr. 1(f)-II er gyldig til 24. februar 2025

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil dermed gi økt beskyttelse av helse og miljø. På lengre sikt forventes det at den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa vil føre til en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke føre til administrative eller økonomiske konsekvenser utover de endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. 

Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde forslaget på internasjonal høring 17. juni 2021 - 15. juli 2021, Electrical equipment - Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for special purposes (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere dette. Norge har forslaget på nasjonal høring 08. mars 2022 - 29. april 2022Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2). - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/281
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32022L0281

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2021
Frist returnering standardskjema: 31.01.2022
Dato returnert standardskjema: 31.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.03.2022
Høringsfrist: 29.04.2022
Frist for gjennomføring: 11.06.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 21.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.06.2022

Lenker