EØS-notatbasen

Såvarer - biomolekylære teknikker

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2021/971 som endrer vedlegg I til rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn, vedlegg I til rådsdirektiv 2022/54/EF om handel med betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med frø av olje- og fibervekster, når det gjelder bruk av biomolekylære teknikker

COMMISSION IMPLEMENTING DIRECTIVE (EU) 2021/971 of 16 June 2021 amending Annex I to Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, Annex I to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, Annex I to Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed, Annex I to Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed and Annex I to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants, as regards the use of biochemical and molecular techniques

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i direktivene om henholdsvis frø av fôrvekster, såkorn, betefrø, grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster når det gjelder bruk av teknikk for å sjekke utsædspartienes sortsekthet. Hvis det er tvil om sortsektheten etter at kontrolldyrkingen med dagens visuelle fenotypiske observasjoner av planter er gjennomført, kan Mattilsynet undersøke denne ved å bruke internasjonalt, anerkjente og reproduserbare biokjemiske eller molekylære teknikker i samsvar med gjeldende internasjonale standarder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/971
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EU
Celexnr.: 32021L0971

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 29.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.08.2022

Lenker