Såvarer - biomolekylære teknikker

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv .../... som endrer vedlegg I til rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster, vedlegg I til rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn, vedlegg I til rådsdirektiv 2022/54/EF om handel med betefrø, vedlegg I til rådsdirektiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø og vedlegg I til rådsdirektiv 2002/57/EF om handel med frø av olje- og fibervekster, når det gjelder bruk av biomolekylære teknikker

COMMISSION IMPLEMENTING DIRECTIVE amending Annex I to Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, Annex I to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, Annex I to Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed, Annex I to Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed and Annex I to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants, as regards the use of biochemical and molecular techniques

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i direktivene om henholdsvis frø av fôrvekster, såkorn, betefrø. grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster slik at det i tillegg til visuelle fenotypiske observasjoner som gjøres for å kontrollere om det er rett sort, kan brukes biomolekylære teknikker når det er tvil om hvilken sort det er. Sertifiseringsmyndigheten skal i slike tilfeller bruke biomolekylære teknikker som samsvarer med internasjonale standarder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Foreløpig vurdering er at rettsakten ikke krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.08.2022

Lenker