Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter, og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

Commission Implementing Directive (EU) 2021/746 of 6 May 2021 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC as regards the protocols for the examination of certain varieties of agricultural plant species and vegetable species, and amending Directive 2003/90/EC as regards certain botanical names of plants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn for henholdvis jordbruks- og hagebruksvekster. Nyhetsprøving (DUS-test) av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med nyhetsprøving og sortslisteopptak i de enkelte medlemslandene, må dette fastsettes særskilt i et gjennomføringsdirektiv. For de artene der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Når CPVO eller UPOV reviderer tidligere fastsatte retningslinjer, må kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF endres slik at det i vedleggene til disse to rettsaktene vises til rett versjon av retningslinjene. I EU ble det i 2020 laget nye retningslinjer for åkerert, oljeraps, bomull, havre, timotei, sareptasennep, brokkoli, pepper, melon, artisjokk, tomat, ert, spinat og tomatrotstokker. Siste frist for å ta i bruk de nye retningslinjene er 1. januar 2022.

Rettsakten gjelder også endring av de vitenskapelige navnene  på stivsvingel, hvete, durumhvete, sorghum og sudangras.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Det utføres ikke lenger nyhetsprøving eller DUS-test i Norge. Når Mattilsynet mottar søknader om godkjenning av nye sorter for opptak på norsk offisiell sortsliste, kjøper Mattilsynet nyhetsprøvingen fra andre land. Høring av rettsakten hos næringen anses som overflødig da endringene er uten allmenn praktisk interesse. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/746
Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF og 2003/91/EF
Celexnr.: 32021L0746

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2021
Frist returnering standardskjema: 09.07.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.05.2022