Tilsynsgebyr for 2021 for transaksjonsregistre

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/822 av 24. mars 2021 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013 og (EU) 2019/360 med hensyn til årlig tilsynsgebyr for transaksjonsregistre for 2021 fra Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/822 of 24 March 2021 amending Delegated Regulations (EU) No 1003/2013 and (EU) 2019/360 as regards the annual supervisory fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories for 2021

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 26. mai 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR og SFTR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre) og (EU) nr. 2015/2365 av 25. november 2015 om verdipapirfinansieringstransaksjoner.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre i følge artikkel 72 i EMIR og artikkel  11 i SFTR. Det følger av EMIR artikkel 72 (3) og SFTR artikkel 11(2) at Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter for videre å fastsette blant annet nivået på gebyret.

Forordningen endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013 og (EU) nr. 2019/360 med hensyn til det årlige tilsynsgebyret for 2021 som kan ilegges av ESMA.. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen er basert på artikkel 72 i EMIR og SFTR artikkel 11(2), som sier at ESMA skal kreve inn tilsynsgebyr fra transaksjonsregistre. Art. 72 i EMIR er tilpasset for EFTA-statenes vedkommende, og det følger av JCD nr. 206/2016 at det er EFTAs overvåkningsorgan som skal kreve inn gebyret for transaksjonsregistre i EØS/EFTA-statene. Tilpasningen innebærer også at beregningen av gebyret som EFTAs overvåkningsorgans skal kreve inn skal følge av delegert rettsakt vedtatt i tråd med art. 72 (3). Det vil derfor ikke være behov for tilpasning av denne rettsakten for så vidt gjelder endringen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2013.

Når det gjelder endringen av kommsisjonsforordning (EU) nr. 2019/360 bemerkes det at denne og hovedrettsakten (EU) nr. 2015/2365 pt ikke er inntatt i EØS-avtalen.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/822
Basis rettsaktnr.: 648/2012 og 2015/2365
Celexnr.: 32021R0822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2021
Frist returnering standardskjema: 21.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker