Unntak for krav om akkreditering - tillegg til artikkel 41 i kontrollforordningen

Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offentlige laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 17 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to the cases and conditions under which competent authorities may designate official laboratories which do not fulfil the conditions in relation to all the methods they use for official controls or other official activities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Bakgrunn

I henhold til forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) skal laboratorier som utfører analyser i forbindelse med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet, være utpekt av kompetent myndighet. Det er krav om akkreditering både av laboratoriene og til anvendt metodikk. Artikkel 41 i kontrollforordningen gir myndighet til å vedta unntak fra vilkåret om obligatorisk akkreditering av alle metoder for laboratorieanalyse, -undersøkelse og -diagnostisering som brukes av offentlige laboratorier.

Kommisjonens ekspertgruppe "offentlig kontroll" (E00911) og interessenter, hovedsakelig EUs referanselaboratorier og nasjonale referanselaboratorier, skal være konsultert gjennom spørreskjema og i spesifikke diskusjoner under deres årlige møter. De uformelle diskusjonene bidro til utarbeidelse av et utkast som ikke ga kontroversielle spørsmål.

Sammendrag av innhold

(Artiklene 1, 2 og 3)

Forordningen fastsetter områder og vilkår for unntak fra kravet om akkreditering. Unntaket gjelder for offentlige laboratorier innenfor områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, smaksstoffer og tilsetningsstoffer i fôr samt for området plantehelse. Forutsetningen er at laboratoriene har et kvalitetssikringssystem på plass og at metodene er validert i forhold til relevante kriterier fastsatt i vedlegg III til kontrollforordningen. For plantehelse er det i tillegg krav til at laboratoriene skal være akkreditert for minst en metode av en planteskadegjører i samme kategori som aktuell planteskadegjører av ikke-akkreditert metode.

Ikrafttredelse
(Artikkel 4)

For områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, smaksstoffer og tilsetningsstoffer i fôr, trer forordningen i kraft 20 dager etter kunngjøring i Official Journal of the European Union.

For området plantehelse gjelder bestemmelsen fra 29. april 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke gjennomført noen konsekvensutredning, siden forordningen ikke forventes å ha betydelig innvirkning. 

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil forbedre fleksibiliteten til de laboratoriene som omfattes av forordning (EU) 2017/625 og redusere deres administrative og økonomiske byrder.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, laboratorier eller næring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker