Unntak fra akkreditering av laboratorier (EU) 2021/1353

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1353 av 17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offentlige laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1353 of 17 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to the cases and conditions under which competent authorities may designate official laboratories which do not fulfil the conditions in relation to all the methods they use for official controls or other official activities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Bakgrunn

I henhold til forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) skal laboratorier som utfører analyser i forbindelse med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet, være utpekt av kompetent myndighet. Det er krav om akkreditering både av laboratoriene og til anvendt metodikk. Artikkel 41 i kontrollforordningen gir myndighet til å vedta unntak fra vilkåret om obligatorisk akkreditering av alle metoder for laboratorieanalyse, -undersøkelse og -diagnostisering som brukes av offentlige laboratorier.

Kommisjonens ekspertgruppe "offentlig kontroll" (E00911) og interessenter, hovedsakelig EUs referanselaboratorier og nasjonale referanselaboratorier, skal være konsultert gjennom spørreskjema og i spesifikke diskusjoner under deres årlige møter. De uformelle diskusjonene bidro til utarbeidelse av et utkast som ikke ga kontroversielle spørsmål.

Sammendrag av innhold

(Artiklene 1, 2 og 3)

Forordningen fastsetter hvilke områder og hvilke vilkår som gjelder for unntak fra kravet om akkreditering. Unntaket gjelder for offentlige laboratorier innenfor områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, aromastoffer og tilsetningsstoffer i fôr samt for området plantehelse. Forutsetningen er at laboratoriene har et kvalitetssikringssystem på plass og at metodene er validert i forhold til relevante kriterier fastsatt i vedlegg III til kontrollforordningen. Det stilles også opp vilkår på plantehelseområdet, men vi er ikke bundet av disse etter kontrollforordningen ettersom plantehelse ligger utenfor EØS-avtalen.

Ikrafttredelse
(Artikkel 4)

For områdene matkontaktmaterialer, tilsetningsstoffer og enzymer i mat, aromastoffer og tilsetningsstoffer i fôr, trer forordningen i kraft 20 dager etter kunngjøring i Official Journal of the European Union.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke gjennomført noen konsekvensutredning siden forordningen ikke forventes å ha betydelig innvirkning. 

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil forbedre fleksibiliteten til de laboratoriene som omfattes av forordning (EU) 2017/625 og redusere deres administrative og økonomiske byrder.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, laboratorier eller næring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1353
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625
Celexnr.: 32021R1353

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 24.09.2021
Dato returnert standardskjema: 20.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker