Vet - endring beskyttelsestiltak ASF

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/902 av 3. juni 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/902 of 3 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Utbrudd av sykdommen medfører risiko for smittespredning både mellom anlegg av holdte svin og mellom villsvin.

Sykdommen har siden 1978 vært endemisk utbredt på Sardinia i Italia. Siden 2014 har det vært utbrudd av sykdommen i flere EØS-land og tilgrensende tredjeland. Utbredelsen i flere EØS-land og tredjeland utgjør en konstant risiko for smittespredning til hittil ikke affiserte EØS-land. For å prøve å begrense videre smittespredning har EU fastsatt forordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot ASF. Denne forordningen gjelder i tillegg til generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og bekjempelsesforordningen (EU) 2020/687.

I artikkel 19(4) i forordning (EU) 2021/605 gis det bestemmelser om forflytning av behandlede svinekjøttprodukter, inkludert naturtarm, fra svin som holdes utenfor restriksjonssoner, men som er behandlet i restriksjonssoner. Bestemmelsene sier at slike produkter må gjennomgå risikoreduserende behandling i henhold til vedlegg VII til forordning (EU) 2020/687.

En nærmere vurdering tilsier at disse produktene utgjør en svært liten risiko for spredning av ASF siden produktene stammer fra dyr som holdes utenfor restriksjonssonene. Kravet om risikoreduserende behandling står ikke i forhold til denne risikoen. På denne bakgrunn endrer denne rettsakten artikkel 19(4) i forordning (EU) 2021/605, slik at det ikke lenger kreves risikoreduserende behandling av behandlede svinekjøttprodukter, inkludert naturtarm, som stammer fra svin utenfor restriksjonssonen, men som er behandlet i restriksjonssonene.

Bestemmelsen om at produktene må ledsages av et helsesertifikat i henhold til artikkel 167(1) i forordning (EU) 2016/429 som inneholder informasjon i henhold til artikkel 3 i forordning (EU) 2020/2154 og en attestasjon i henhold til forordning (EU) 2021/605 videreføres.

Vedlegg I til forordning (EU) 2021/605 lister opp hvilke EØS-land som er berørt av utbrudd med ASF og ulike bekjempelsessoner i disse landene. Rettsakten endrer i tillegg dette vedlegget i tråd med endringer i den epidemiologiske situasjonen i Polen og Slovakia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i forordning (EU) 2021/605 retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av ASF. Enkelte forebyggende krav relatert til forbud mot forflytning av villsvin og informasjonskampanjer om ASF til publikum retter seg mot alle EØS-land. Forordningen er gjennomført i forskrift om særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot sykdommer internt i EØS. Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av forordningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til Europakommisjonens nettsider med løpende oppdatert informasjon om ASF-utbruddet i Europa. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringene av bestemmelser om forflytning av behandlede svinekjøttprodukter, inkludert naturtarm, fra svin som holdes utenfor restriksjonssoner, men som er behandlet i restriksjonssoner vurderes som forholdsmessige når det gjelder risiko for spredning av ASF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/902
Celexnr.: 32021R0902

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker