EØS-notatbasen

Vet - særskilte bekjempelsestiltak klassisk svinepest

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/934 av 9. juni 2021 om særskilte kontrolltiltak mot klassisk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/934 of 9 June 2021 laying down special control measures for classical swine fever

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Klassisk svinepest (CSF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytning av levende svin og produkter derav både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Spredning av sykdommen kan påvirke produktiviteten i svineoppdrett både direkte og indirekte.

Beslutning 2003/764/EU gir bestemmelser om kontrolltiltak mot sykdommen i EØS-land og har vært endret flere ganger for å justeres i takt med utviklingen av sykdomsforekomst. Denne beslutningen hadde gyldighet til 21. april 2021.

Dyrehelseforordningen danner et nytt juridisk rammeverk for forebygging og kontroll av sykdommer som kan overføres mellom dyr og fra dyr til mennesker. I artikkel 5 i dyrehelseforordningen listeføres CSF som en A-sykdom som skal utryddes øyeblikkelig. I den utfyllende kategoriseringsforordningen (EU) 2018/1882 kategoriseres CSF i kategori A, D og E for svinefamilien (suidae). I utfyllende forordning (EU) 2020/687 gis det blant annet generelle bestemmelser om utryddelse av kategori A-sykdommer. Dyrehelseforordningen med utfyllende forordninger skal anvendes i EU fra 21. april 2021.

På grunn av nytt dyrehelseregelverk er det nødvendig å oppgradere kontrolltiltakene mot CSF i tråd med dette. Det er også nødvendig å justere disse tiltakene i tråd med internasjonale standarder som landdyrkoden til Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE).

CSF forekommer fortsatt i EØS-landene Bulgaria og Romania. Av hensyn til epidemiologisk vurdering og prinsipper for risikohåndtering, er det risiko for spredning av sykdommen til andre EØS-land. Generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen og utfyllende forordning (EU) 2020/687 dekker ikke alle spesifikke detaljer for bekjempelse og kontroll av CSF. På denne bakgrunnen gir rettsakten tidsbegrensede og særskilte bekjempelsestiltak mot CSF.

Rettsakten spesifiserer at et utbrudd av CSF defineres som forekomst av sykdommen hos holdte eller ville dyr, i tråd med definisjonen i dyrehelseforordningen. Tiltakene ved utbrudd er tilpasset forekomst hos tamme eller ville dyr. Prinsippet om regionalisering ved sykdomsutbrudd i henhold til forordning (EU) 2020/687 utdypes i rettsakten. I vedlegg I til rettsakten listeføres restriksjonssoner opprettet grunnet forekomst av CSF.

Forflytning av levende dyr utgjør den høyeste risikoen for spredning av CSF. Deretter utgjør forflytning av animalske produkter, avlsprodukter og animalske biprodukter også en risiko for sykdomsspredning. Rettsakten forbyr derfor på generelt grunnlag forflytning av svin og produkter derav fra restriksjonssoner. Tiltakene rettet mot levende svin og produkter fra levende svin er tilpasset risikoen de utgjør for spredning i tråd med bestemmelser i forordning (EU) 2020/687 og forordning (EU) 2020/2154. I tillegg refererer rettsakten til forordning (EU) 2020/686 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg med avlsprodukter og sporbarhet av avlsprodukter fra svin. Når det gjelder animalske biprodukter fra svin, utfyller rettsakten de generelle bestemmelsene i biproduktregelverket.

For å kunne opprettholde handel, gir rettsakten visse unntak med vilkår fra det generelle forflytningsforbudet fra restriksjonssoner. Det er myndighetene i avsenderlandet som er ansvarlig for at dyrene i forsendelsen oppfyller kravene for å kunne forflyttes til andre medlemsland eller tredjeland. Artikkel 18(2) retter seg imidlertid til myndighetene i land som mottar forsendelser av svin fra restriksjonssoner for CSF. Her stilles det krav om at dyrene i forsendelsen skal holdes isolert på mottakeranlegget i overvåkningsperioden gitt i vedlegg II til forordning (EU) 2020/687. Helsesertifikater som ledsager forsendelser av levende svin, eller produkter fra svin, fra restriksjonssoner til andre EØS-land skal inneholde en referanse til denne rettsakten.

Forsendelser av ferskt eller bearbeidet kjøtt fra slakterier i restriksjonssoner, men som stammer fra svin holdt utenfor restriksjonssonene, skal underlegges mindre strenge kontrolltiltak siden de utgjør en mindre risiko for sykdomsspredning. Slike forsendelser kan tillates dersom produktene kan spores ved hjelp av spesielle stempler og virksomhetene følger visse krav. Disse stemplene må skille seg ut fra stempelmerkingen i henhold til næringsmiddelhygieneregelverket.

Særskilte biosikkerhetstiltak og risikoreduserende tiltak er nødvendige for å hindre spredning av sykdommen fra affiserte anlegg med svin. Disse tiltakene, og unntak fra disse på særskilte vilkår, listes opp i vedlegg II til rettsakten.

Referanse til medlemsland inkluderer Storbritannia i overgangsperioden i henhold til Brexit-avtalen. Rettsakten har en varighet på 5 år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i rettsakten retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av CSF. Det er kun artikkel 18(2) om isolasjon og overvåkning av levende svin fra restriksjonssoner for CSF, som retter seg mot myndighetene i mottakerland av slike forsendelser.

Rettsakten vil gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften som samler alle særskilte bekjempelses- og nødtiltak mot ulike sykdommer internt i EØS. Dette vil være kategori A-sykdommer der det er pågående utbrudd i EØS-området og hvor det er behov for ytterligere tiltak for kontroll og bekjempelse (blant annet afrikansk svinepest, klassisk svinepest, høypatogen fugleinfluensa mfl.).

Mattilsynet vil oppdatere sin nettside hvor det er lagt ut lenker til Europakommisjonens nettsider om forekomst av klassisk svinepest i EØS-området og oppdatert regelverk. Se "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Kravet om isolasjon og overvåkning av forsendelser av svin fra restriksjonssoner for CSF vil sannsynligvis ikke få anvendelse i Norge siden vi ikke importerer levende svin fra EØS-land med sykdommen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det vurderes som faglig fornuftig å ha bestemmelser om særskilte bekjempelsestiltak mot klassisk svinepest så lenge sykdommen forkommer i EØS-land.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/934
Celexnr.: 32021R0934

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker