Utfyllende regler til CRR angående risikovekter for spesialiserte låneeksponeringer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/598 av 14. desember 2020 som utfyller parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med tekniske standarder for tilegning av risikovekter for spesialiserte låneeksponeringer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/598 of 14 December 2020 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assigning risk weights to specialised lending exposures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).

Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/598
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32021R0598

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: