Beslutning nr. H10 - sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 om virksomheten til og sammensetningen av Den tekniske kommisjon for databehandling under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No H10 of 21 October 2020 concerning the methods of operation and the composition of the Technical Commission for Data Processing of the Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2021

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020  gjelder spørsmål i forbindelse med sammensetning og arbeidsmåte for TC (Den tekniske kommisjon for databehandling). Den fikk anvendelse i EU fra 16. mars 2021. Beslutningen erstatter beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 (oppdatert med mindre tekniske endringer 9. mars 2016). 

Det er kun gjort endringer i artikkel 8 og artikkel 10 i forholdt til beslutning nr. H8. 

I artikkel 8 om beslutningsmyndighet er det gjort endringer i nr. 1 slik at man går fra å kreve simpelt flertall til kvalifisert flertall for at TC skal kunne fatte beslutninger. Videre er det tatt inn en bestemmelse om at stemmeregelen til Rådet skal anvendes. Videre er det tatt inn en bestemmelse om at, dersom Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC) har gitt TC et spesifikt mandat til å gjennomføre en oppgave, jf. artikkel 1 nr. 3, kan AC fatte den endelige beslutningen dersom 5 medlemsstater ber om det innen fem arbeidsdager. I tillegg er det gjort justeringer i nr. 5 for det tilfelle at et medlem av TC ber om endringer under en skriftlig beslutningsprosedyre.

I artikkel 10 som gjelder referatene fra møtene, er bestemmelsene om språkversjoner utover engelsk fjernet. Det betyr at referatene kun vil bli skrevet på engelsk og må godkjennes av medlemmene i TC i engelsk versjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 21. oktober 2020 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 og artikkel 73. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel,

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/C89/06
Basis rettsaktnr.: Forordning 883/2004
Celexnr.: 32021D0316(01)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: