EØS-notatbasen

Biocid - Endring av vedlegg II og III

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/525 av 19. oktober 2020 om endring av vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 528/2012 av Europaparlamentet og Rådet om markedsføring og bruk av biocidprodukter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/525 of 19 October 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. oktober 2020 og ble publisert i OJ 26. mars 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/525 endrer vedlegg II og III til EUs biocidforordning ((EU) nr. 528/2012). Vedleggene fastsetter datakrav for henholdsvis aktive stoffer og produkter, som må oppfylles ved søknad om godkjenning. Det har vært nødvendig å endre datakravene for å ta hensyn til nye metoder for å skaffe bedre opplysninger om toksikologisk egenskaper (som f.eks. irritasjon, nevrotoksisitet, gentoksisitet osv.), nye teststrategier basert på fortrinnsvis in vitro fremfor in vivo tester for å begernse forsøk med vertebrater, samt teststrategi og -metoder for å bestemmer stoffers hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene i forodning (EU) 2017/2100. Forordning (EU) 2021/525 tas i bruk fra den 15. april 2022, men søkere kan velge å ta den i bruk fra 15. april 2021. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/525
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32021R0525

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2020
Frist returnering standardskjema: 14.12.2020
Dato returnert standardskjema: 14.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.12.2020
Høringsfrist: 29.01.2021
Frist for gjennomføring: 30.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.06.2022

Lenker