Biocid - Forlenget godkjenning for sulfurylfluorid i produkttype 8 og 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/713 av 29. april 2021 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18

Commission Implementing Decision (EU) 2021/713 of 29 April 2021 postponing the expiry date of approval of sulfuryl flouride for use in biocidal products of product-type 8 and 18

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. april 2021 og ble publisert i OJ 30. april 2021.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet sulfurylfluorid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Produkttype 18 omfatter produkter som benyttes til bekjempelse av insekter, midd og andre leddyr. Godkjenningen utløper 30. juni 2021, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av sulfurylfluorid.

Rapportørlandet Sverige har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/713 forlenges godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 og 18 til 31. desember 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/713
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32021D0713

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2021
Frist returnering standardskjema: 14.06.2021
Dato returnert standardskjema: 14.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker