Biocid - Inkludering av kaliumsorbat i vedlegg I

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/807 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere kaliumsorbat som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/807 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include potassium sorbate as an active substance in Annex I thereto

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. mars 2021 og ble publisert i OJ 21. mai 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021.

Sammendrag av innhold

Kaliumsorbat som biocidaktivt stoff var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Kaliumsorbat ble godkjent som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) av beslutning 2015/1729. Kaliumsorbat er inne i stoffvurderingsprogrammet for bruk i biocidprodukter i produkttype 6 (konserveringsmidler for produkter under lagring). Det ble konkludert at kaliumsorbat ikke utgjør noen grunn til bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på vedlegg I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble kaliumsorbat inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i vedlegg I til biocidforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/807
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021R0807

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2021
Frist returnering standardskjema: 23.04.2021
Dato returnert standardskjema: 23.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 283/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring: 30.10.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.01.2022

Lenker