Biocid - Inkludering av karbondioksid, generert fra propan, butan eller en blanding ved forbrenning, i vedlegg I

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/806 av 10. mars 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere karbondioksid generert fra propan, butan eller en blanding av begge ved forbrenning som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/806 of 10 March 2021 amending Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion as an active substance in Annex I thereto

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 10. mars 2021 og ble publisert i OJ 21. mai 2021. 

Sammendrag av innhold
Karbondioksid generert fra propan, butan eller en blanding av begge ved forbrenning som biocidaktivt stoff i produkttype 19 (repellenter og lokkestoff) var tidligere inne i stoffvurderingsprogrammet gitt i artikkel 89(1) i biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). Det ble konkludert at karbondioksid generert fra propan, butan eller en blanding av begge ved forbrenning ikke utgjør noen grunn til bekymring og er derfor egnet til å bli inkludert på vedlegg I til biocidforordningen. På bakgrunn av dette, ble karbondioksid generert fra propan, butan eller en blanding av begge ved forbrenning inkludert i kategori 6 "Stoffer der medlemsland har vurdert et aktivt stoff-dossier" i henhold til artikkel 7(3) i denne forordningen eller akseptert en slik dossier i henhold til artikkel 11(1) i direktiv 98/8/EC" i vedlegg I til biocidforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/806
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021R0806

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2021
Frist returnering standardskjema: 23.04.2021
Dato returnert standardskjema: 23.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker