EØS-notatbasen

CLP/korrigert språkversjon DK, DE, IT, PL

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/797 8. mars 2021 om korrigering av visse språkversjoner av vedlegg II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/797 of 8 March 2021 correcting certain language versions of Annex II and VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Dette er en korrigering av dansk, tysk, italiensk og polsk språkversjon av vedlegg II og VI til CLP. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er avklart i EFTAs underkomite I-IV at alle rettsakter som bare korrigerer en eller flere språkversjoner anses EØS-relevante og skal innlemmes i EØS-avtalen. Det er også avklart at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke forventer at slike rettsakter gjennomføres nasjonalt og det er ikke behov for å sende inn Form 1 skjema for disse rettsaktene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1451
Rettsaktnr.: 2021/797
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R797

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 22.04.2021
Dato returnert standardskjema: 11.03.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: