Endring av forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til fradrag av programvare-eiendeler fra ren kjernekapital-instrumenter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2176 av 12. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til fradrag av programvare-eiendeler fra ren kjernekapital-instrumenter (EØS-relevant tekst)

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2176 of 12 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards the deduction of software assets from Common Equity Tier 1 items (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer utfyllende regelverk til CRR (kapitalkravsforordningen). 

Bestemmelsene for behandlingen av forsvarlig verdivurderte programvareeiendeler, hvis verdi ikke blir materielt påvirket av et foretaks eventuelle oppløsning, insolvens eller avvikling, ble utvidet med europaparlaments og -rådsforordning (EU) 2019/876 for å tilrettelegge for overgangen til en mer digitalisert banksektor. Endringene medførte et krav til Den europeiske banktilsynsmyndigheten om å utvikle standarder for bruken av fradrag for programvareeiendeler fra ren kjernekapital-instrumenter. For å sikre konsistens med andre standarder for fradrag fra ren kjernekapital-instrumenter, inkorporeres disse bestemmelsene i delegert kommusjonsforordning (EU) nr. 241/2014, som samler alle standarder som påvirker ansvarlig kapital.

For at reglene for medregning av programvareeiendeler skal virke slik tiltenkt, er det nødvendig at eiendelene er forsvarlig verdivurdert. Verdivurderingen bør således ta høyde for nødvendige avskrivinger av eiendelene. Forordning (EU) 2020/2176 angir nærmere bestemmelser om hvordan avskrivinger hensyntas i beregningen av programvareiendelers verdi i kapitalberegningsøyemed, herunder forsvarlig avskriving av balanseført verdi utfra programvarens levetid mm.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten trolig ikke ha særskilte administrative konsekvenser for norske tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2176
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32020R2176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker