Endring av regelverk for visse forurensende stoffer i næringsmidler - bly

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1317 av 9. august 2021 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har revidert grenseverdiene for bly i en rekke næringsmidler.

I 2010 utførte EUs mattrygghetsorgan (EFSA) en risikovurdering av bly i næringsmidler. EFSA påpekte at bly kan forårsake nevrotoksisitet hos små barn, samt kardiovaskulære problemer og nefrotoksisitet hos voksne. EFSA konkluderte med at det ikke var mulig å sette et tolerabelt ukentlig inntak (tålegrense) for bly og uttrykte bekymring for at dagens nivåer av eksponering for bly i kosten potensielt kan påvirke nevroutviklingen hos fostre, spedbarn og barn. JECFA ("Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives and Contaminants") konkluderte med det samme i 2010. 

I Codex Alimentarius er grenseverdiene for bly i salt, vin og spiselig innmat nylig senket. Codex Alimentarius utvikler standarder i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». For å redusere eksponeringen av bly hos befolkningen i EØS, senkes grenseverdiene for de samme kategoriene tilsvarende i forordning (EF) nr. 1881/2006. I tillegg revideres grenseverdiene for ytterligere kategorier. Endringene omfatter grenseverdiene for bly i spiselig innmat, vin, salt, enkelte næringsmidler til spedbarn og småbarn og i villsopp. Næringsmidler til sped- og småbarn er definert i forordning (EU) nr. 609/2013 (gjennomført i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn). For å også hindre uredelig praksis, slik som tilsetning av blykromat til gurkemeie, settes det også grenseverdier for bly i krydder.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for bly i visse næringsmidler, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. Mattilsynets egne analyser viser forekomstdata som stort sett er under de foreslåtte grenseverdiene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1317
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32021R1317

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker