Endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/732 av 26. januar 2021 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 667/2014 med hensyn til innholdet av saksdokumentene som utrederen skal forelegge Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, retten til å bli hørt i forbindelse med midlertidige avgjørelser og deponering av bøter og tvangsbøter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/732 of 26 January 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 667/2014 with regard to the content of the file to be submitted by the investigation officer to the European Securities and Markets Authority, the right to be heard with regard to interim decisions and the lodging of fines and periodic penalty payments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 7. mai 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regelverk til EMIR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre).

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har myndighet til å bøtelegge transaksjonsregistre.

Forordningen endrer kommisjonsforordning (EU) No 2014/667 med hensyn til saksbehandlingsregler som skal følges av ESMA ved bøteleggelse av transaksjonsregister, herunder regler om retten til å bli hørt i forbindelse med avgjørelser og deponering av bøter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

EMIR er blitt endret av EMIR 2.2 (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland) som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtale. Det må derfor vurderes hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsestidspunkt. Dvs. at denne rettsakten ikke vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen før EMIR 2.2 har trådt i kraft i EØS/EFTA-landene.

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser i tilknytning til ESMAs myndighet til å bøtelegge transaksjonsregistre, det må derfor vurderes om det er behov for tilpasninger for EØS/EFTA-statenes vedkommende. Per nå eksisterer det ikke transaksjonsregistre i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: